horgaas raamdecoratie horlamellen inzethor aanvragen Deurrolhor Plisse hordeur flexcolors Insectenwering mug horren Rolhordeur plisse artdeco Inklemhor rolhor Vouwhordeur vouwhordeur deuren collectie raamhorren Lansingerland Plisséhordeur horren vliegenramen Plisseraam vliegendeuren vliegen maree Plissehordeur Luxe horren en hordeuren op maat insectenwering ramen muggenraam wespen garantie fikszo zonhor flex-colors vliegendeur deurhor Volledig op maathorren Raamrolhor plisse; deurhor zorgeloos Raamplisse ingemeten hordeuren vliegenraam product hor informatie rolhorren Hordeur Rolhor ventileren plisse horren innovatie Horren hordeur deurhorren hordeur rolhor muggendeur hor Inzethor ramen binnenzonwering muggen voorzethor Hor raamdeur

ramen deurhor horren Plissehordeur hordeuren hor deurhor vliegenramen inzethor Plisse hordeur zorgeloos plisse muggenraam maree voorzethor insectenwering collectie ingemeten Luxe horren en hordeuren op maat aanvragen vouwhordeur Raamplisse horren vliegendeuren horlamellen flexcolors Plisséhordeur Hor binnenzonwering wespen vliegenraam flex-colors Rolhordeur Vouwhordeur artdeco horren hordeur Insectenwering raamhorren deuren garantie Inklemhor plisse plisse; ventileren Hordeur zonhor muggen Raamrolhor innovatie Horren vliegendeur fikszo Inzethor ramen Lansingerland muggendeur Volledig op maathorren raamdecoratie raamdeur rolhor informatie rolhor hor rolhorren Plisseraam vliegen product hordeur deurhorren horgaas Deurrolhor Rolhor mug

Luxe horren en hordeuren op maat deurhorren horren deuren Hor Rolhor Plisséhordeur Inzethor fikszo plisse deurhor inzethor zonhor insectenwering artdeco Rolhordeur rolhor product horren deurhor rolhorren plisse; flex-colors hor Plisse hordeur maree muggenraam horgaas raamdecoratie raamdeur flexcolors vliegendeur ventileren horren vliegen voorzethor collectie Deurrolhor Plissehordeur informatie vliegenramen hor binnenzonwering aanvragen muggendeur Plisseraam Raamplisse hordeuren hordeur Inklemhor Volledig op maathorren rolhor Lansingerland vliegenraam Insectenwering Vouwhordeur wespen hordeur ramen horlamellen zorgeloos muggen Hordeur innovatie Horren ingemeten garantie mug vouwhordeur raamhorren vliegendeuren ramen Raamrolhor plisse

Luxe horren en hordeuren op maat Inzethor zorgeloos vliegendeuren vliegendeur vliegen hordeur inzethor fikszo Plisseraam binnenzonwering rolhor vliegenraam collectie muggen rolhor rolhorren raamdecoratie ventileren Hor product Vouwhordeur aanvragen raamdeur Plisséhordeur deurhor horren deurhor deurhorren muggenraam Rolhor plisse; hordeur insectenwering maree Deurrolhor Rolhordeur innovatie Horren Volledig op maathorren horgaas Plisse hordeur garantie Plissehordeur hor wespen Hordeur informatie flex-colors horlamellen horren voorzethor hordeuren mug plisse ramen vliegenramen Insectenwering Lansingerland Raamplisse zonhor flexcolors plisse horren deuren artdeco raamhorren Inklemhor muggendeur vouwhordeur ramen ingemeten Raamrolhor hor

hor plisse deuren Plisseraam wespen Rolhordeur Lansingerland Plisse hordeur vliegenramen Inzethor vouwhordeur Rolhor muggendeur insectenwering horren horlamellen Raamrolhor Hordeur Vouwhordeur Volledig op maathorren hordeuren innovatie Horren plisse; ramen inzethor voorzethor flex-colors rolhor aanvragen Plissehordeur informatie Hor muggenraam mug horren ventileren vliegendeur Luxe horren en hordeuren op maat horren Inklemhor deurhor rolhor binnenzonwering hordeur hordeur hor Plisséhordeur flexcolors zonhor rolhorren collectie garantie product horgaas vliegen deurhor Insectenwering artdeco ramen vliegendeuren Raamplisse muggen plisse Deurrolhor raamdecoratie ingemeten vliegenraam raamhorren maree fikszo raamdeur zorgeloos deurhorren

product Rolhordeur Hordeur horgaas deurhor horren hordeur plisse; aanvragen rolhorren innovatie Horren artdeco zonhor wespen Insectenwering vliegendeur informatie Raamplisse flex-colors hordeuren rolhor Vouwhordeur muggen mug fikszo Plisseraam horren horren Deurrolhor vliegendeuren vouwhordeur collectie maree ramen Rolhor inzethor Plisse hordeur rolhor horlamellen voorzethor Plisséhordeur Hor insectenwering vliegen Plissehordeur ramen raamdeur Inklemhor plisse raamdecoratie flexcolors hordeur hor zorgeloos hor ingemeten vliegenramen deurhor muggendeur Volledig op maathorren Lansingerland garantie deuren plisse Luxe horren en hordeuren op maat vliegenraam raamhorren Raamrolhor ventileren Inzethor muggenraam deurhorren binnenzonwering

horgaas Rolhordeur vouwhordeur Plisse hordeur vliegenraam garantie horren Luxe horren en hordeuren op maat fikszo hordeur product vliegendeuren raamdecoratie flex-colors informatie ramen flexcolors Raamplisse deurhor plisse Vouwhordeur collectie vliegen ramen plisse; binnenzonwering hordeuren hor hor zonhor deuren Volledig op maathorren deurhorren Plisseraam maree rolhor vliegendeur Hor mug vliegenramen wespen inzethor raamdeur raamhorren horlamellen horren horren zorgeloos ventileren insectenwering artdeco Insectenwering rolhorren Lansingerland aanvragen hordeur voorzethor Plisséhordeur Raamrolhor innovatie Horren Inklemhor muggendeur Plissehordeur Hordeur plisse rolhor muggen ingemeten Inzethor Deurrolhor muggenraam Rolhor deurhor

Plissehordeur flex-colors fikszo garantie Raamplisse muggenraam vliegenraam Insectenwering horren Plisséhordeur plisse rolhor deurhor muggendeur ramen Deurrolhor Rolhordeur plisse; hordeur vliegenramen horren raamhorren Plisseraam Hordeur flexcolors Inklemhor plisse rolhor binnenzonwering rolhorren hor collectie Lansingerland Luxe horren en hordeuren op maat vliegendeuren artdeco ingemeten insectenwering voorzethor vouwhordeur zonhor Plisse hordeur wespen horgaas mug aanvragen Inzethor Hor Raamrolhor deuren zorgeloos deurhorren raamdecoratie hordeur Vouwhordeur hordeuren vliegendeur informatie muggen ramen inzethor hor deurhor innovatie Horren vliegen horlamellen ventileren raamdeur maree product Volledig op maathorren horren Rolhor

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd