Plisse hordeur zonhor flexcolors ingemeten Hordeur raamhorren horren zorgeloos horren Raamplisse voorzethor Luxe horren en hordeuren op maat vliegendeuren wespen rolhor deurhor plisse; vliegenraam muggen ventileren hordeur horren deuren hordeuren informatie ramen raamdecoratie Deurrolhor Inklemhor inzethor rolhor Vouwhordeur Insectenwering rolhorren Inzethor plisse flex-colors raamdeur product horgaas vliegendeur Raamrolhor maree insectenwering vliegen deurhor Rolhor aanvragen muggendeur Plisseraam collectie Plissehordeur plisse garantie muggenraam innovatie Horren Plisséhordeur ramen deurhorren vliegenramen Hor binnenzonwering Volledig op maathorren mug hor horlamellen artdeco Rolhordeur fikszo Lansingerland hordeur vouwhordeur hor

Vouwhordeur fikszo hordeuren Plisseraam plisse rolhorren Raamplisse rolhor muggendeur muggen Luxe horren en hordeuren op maat inzethor Inzethor horren Deurrolhor garantie wespen zorgeloos raamhorren collectie hordeur horgaas artdeco innovatie Horren Inklemhor Lansingerland hor zonhor ventileren voorzethor hordeur vliegendeur Plisséhordeur hor vliegendeuren deuren insectenwering Plissehordeur flexcolors ramen Insectenwering ramen Hor Rolhor product plisse deurhorren Rolhordeur vouwhordeur aanvragen Hordeur Plisse hordeur horren plisse; muggenraam flex-colors ingemeten vliegenraam deurhor Volledig op maathorren mug rolhor vliegenramen raamdeur informatie binnenzonwering vliegen horlamellen deurhor Raamrolhor maree horren raamdecoratie

vliegen deurhor rolhorren rolhor inzethor fikszo muggendeur deuren vliegenraam product Raamrolhor informatie plisse ventileren flexcolors horren deurhorren horren hordeuren raamdecoratie Volledig op maathorren hor vliegendeuren Plisseraam Plissehordeur garantie Inklemhor Hor raamdeur Luxe horren en hordeuren op maat Rolhordeur ingemeten binnenzonwering raamhorren vouwhordeur Deurrolhor Plisséhordeur plisse artdeco horren Inzethor Insectenwering voorzethor Vouwhordeur vliegendeur Plisse hordeur vliegenramen horlamellen insectenwering ramen ramen Rolhor Raamplisse innovatie Horren hordeur hor aanvragen collectie maree wespen horgaas muggenraam zorgeloos muggen zonhor deurhor Hordeur flex-colors plisse; rolhor Lansingerland hordeur mug

raamdeur deurhor voorzethor vliegendeuren Raamrolhor hordeur ventileren deurhor inzethor plisse; rolhorren horgaas raamdecoratie Rolhordeur Rolhor vliegenramen Raamplisse flex-colors Plisse hordeur ramen muggen Hor horren raamhorren ramen hor muggenraam rolhor flexcolors vliegendeur rolhor vliegen mug Inzethor muggendeur collectie ingemeten zorgeloos product zonhor vouwhordeur Vouwhordeur Volledig op maathorren informatie Insectenwering vliegenraam Luxe horren en hordeuren op maat hor artdeco horren maree wespen Plissehordeur deuren innovatie Horren aanvragen garantie binnenzonwering hordeur plisse Plisseraam horlamellen hordeuren Lansingerland Plisséhordeur deurhorren Hordeur Deurrolhor insectenwering Inklemhor horren fikszo plisse

deurhor Volledig op maathorren hor voorzethor vliegendeur vliegenraam hor hordeuren collectie muggen vliegenramen artdeco hordeur Deurrolhor deuren Plissehordeur vouwhordeur Plisseraam horgaas horren insectenwering maree horlamellen hordeur Rolhordeur zorgeloos Hor rolhorren Inzethor Raamrolhor horren vliegendeuren Inklemhor ramen ramen zonhor Hordeur raamdecoratie deurhorren aanvragen Rolhor vliegen rolhor Vouwhordeur Raamplisse raamhorren rolhor muggendeur inzethor Insectenwering flex-colors horren muggenraam innovatie Horren product plisse; deurhor Plisse hordeur Plisséhordeur ventileren fikszo plisse wespen binnenzonwering Lansingerland informatie Luxe horren en hordeuren op maat ingemeten mug raamdeur garantie flexcolors plisse

mug collectie Hor vliegen ramen rolhorren horlamellen maree plisse; hordeuren Plisse hordeur muggendeur artdeco Deurrolhor rolhor deurhor vouwhordeur deurhor Inklemhor deurhorren vliegendeuren vliegenraam Plissehordeur Plisseraam insectenwering Raamplisse aanvragen raamdecoratie Inzethor ingemeten vliegenramen horgaas Lansingerland zonhor hordeur plisse Raamrolhor hor binnenzonwering hordeur garantie wespen Rolhordeur inzethor rolhor plisse muggenraam Rolhor hor flexcolors informatie ramen Luxe horren en hordeuren op maat voorzethor horren innovatie Horren vliegendeur horren horren product zorgeloos deuren Volledig op maathorren fikszo raamhorren flex-colors Plisséhordeur Hordeur Vouwhordeur Insectenwering muggen ventileren raamdeur

Raamrolhor wespen fikszo innovatie Horren deurhor Inklemhor rolhorren vliegendeuren plisse raamhorren Volledig op maathorren Lansingerland horren Hor plisse; mug hor informatie hordeuren muggendeur muggen raamdecoratie horgaas hordeur raamdeur aanvragen ventileren ramen garantie muggenraam horlamellen rolhor maree vliegen deurhorren product Insectenwering flexcolors deuren Rolhor Plisseraam rolhor artdeco Vouwhordeur plisse deurhor vliegenramen Plissehordeur collectie ingemeten voorzethor zorgeloos Plisse hordeur vliegenraam vouwhordeur Rolhordeur horren Luxe horren en hordeuren op maat hor hordeur Plisséhordeur Inzethor inzethor binnenzonwering Raamplisse Hordeur flex-colors insectenwering ramen Deurrolhor vliegendeur horren zonhor

Hor innovatie Horren Raamrolhor Insectenwering rolhor Lansingerland deurhor garantie hordeur product raamdeur Luxe horren en hordeuren op maat inzethor binnenzonwering aanvragen horren horren deurhorren ramen hor Rolhordeur rolhorren horgaas rolhor vliegendeuren mug Hordeur Plissehordeur muggendeur informatie raamhorren Plisseraam flex-colors ramen horren hor Inzethor raamdecoratie plisse ingemeten zonhor zorgeloos hordeur vliegendeur maree muggenraam voorzethor Rolhor fikszo collectie Inklemhor deurhor Raamplisse Plisse hordeur artdeco Volledig op maathorren Vouwhordeur plisse; wespen flexcolors Plisséhordeur vliegenraam insectenwering deuren vouwhordeur vliegenramen plisse hordeuren muggen Deurrolhor horlamellen ventileren vliegen

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd