flex-colors vliegendeuren raamhorren artdeco horlamellen product plisse vliegendeur insectenwering binnenzonwering Plisseraam Luxe horren en hordeuren op maat Rolhor Vouwhordeur raamdeur horren mug muggenraam zonhor deurhorren hordeuren vliegenraam hordeur informatie Raamrolhor Lansingerland fikszo rolhorren muggen vliegen maree rolhor Inzethor Hor Plissehordeur Raamplisse vliegenramen horren zorgeloos collectie ramen muggendeur vouwhordeur ramen Plisse hordeur Hordeur plisse; plisse garantie Inklemhor innovatie Horren wespen aanvragen Volledig op maathorren ingemeten voorzethor Rolhordeur deurhor flexcolors Insectenwering deuren inzethor ventileren Plisséhordeur hor raamdecoratie rolhor Deurrolhor deurhor hor hordeur horren horgaas

plisse hor raamdeur wespen Rolhordeur horlamellen hordeuren Hor informatie ingemeten binnenzonwering flexcolors deurhorren Inzethor ramen Deurrolhor hordeur muggen zorgeloos Raamrolhor raamhorren voorzethor deurhor Lansingerland plisse; plisse product Plisséhordeur ventileren collectie horren muggendeur vliegenraam Insectenwering deuren zonhor aanvragen vouwhordeur maree Vouwhordeur deurhor mug muggenraam vliegendeuren ramen Volledig op maathorren hor inzethor Inklemhor flex-colors vliegendeur rolhorren rolhor Raamplisse hordeur Plisse hordeur Luxe horren en hordeuren op maat Hordeur innovatie Horren horren horren vliegen artdeco Plisseraam horgaas rolhor raamdecoratie fikszo vliegenramen garantie Plissehordeur Rolhor insectenwering

Raamplisse rolhor wespen raamdecoratie Plisseraam Luxe horren en hordeuren op maat Rolhor Plissehordeur Plisséhordeur flexcolors Volledig op maathorren Hor Lansingerland innovatie Horren Insectenwering zonhor horren hordeur flex-colors Plisse hordeur vliegen collectie horgaas maree vliegendeuren muggendeur product ingemeten Hordeur deurhorren binnenzonwering Raamrolhor hordeur ramen horlamellen vouwhordeur raamdeur horren inzethor hor ramen rolhor deuren deurhor vliegenraam voorzethor Inzethor plisse; Inklemhor artdeco Rolhordeur raamhorren Deurrolhor garantie aanvragen ventileren vliegendeur deurhor zorgeloos insectenwering mug horren muggenraam muggen vliegenramen informatie hor fikszo hordeuren plisse rolhorren Vouwhordeur plisse

hor muggen hordeuren Vouwhordeur hor deurhor garantie Raamrolhor voorzethor deuren flexcolors informatie Hordeur horlamellen Plisséhordeur Raamplisse artdeco Insectenwering binnenzonwering mug deurhorren rolhor aanvragen raamdeur horren fikszo Rolhordeur Plisseraam wespen Luxe horren en hordeuren op maat Lansingerland horgaas horren plisse; hordeur Inzethor zorgeloos deurhor product raamhorren plisse rolhorren ingemeten ramen flex-colors Volledig op maathorren rolhor ventileren inzethor Deurrolhor horren hordeur vouwhordeur maree Inklemhor vliegen raamdecoratie plisse collectie muggendeur vliegendeuren vliegenramen ramen innovatie Horren Plissehordeur Plisse hordeur vliegendeur Rolhor Hor insectenwering muggenraam vliegenraam zonhor

horlamellen product horren hor vliegen aanvragen plisse; Deurrolhor vliegendeur zonhor ramen ventileren Inzethor deurhorren ramen Plisseraam insectenwering binnenzonwering voorzethor Insectenwering plisse ingemeten Hordeur informatie artdeco Rolhor deuren mug wespen raamhorren horren collectie Plisséhordeur maree vliegendeuren Lansingerland hor raamdecoratie zorgeloos horren fikszo vliegenramen rolhor flexcolors rolhorren inzethor hordeur muggenraam Raamrolhor Rolhordeur Luxe horren en hordeuren op maat deurhor horgaas flex-colors innovatie Horren vouwhordeur hordeur muggendeur deurhor vliegenraam raamdeur Volledig op maathorren garantie Inklemhor Plissehordeur Plisse hordeur muggen plisse rolhor Hor Vouwhordeur Raamplisse hordeuren

deuren fikszo raamdeur rolhor deurhor voorzethor horren ventileren horren vliegendeuren vouwhordeur Deurrolhor horgaas Inzethor plisse muggen artdeco inzethor aanvragen garantie binnenzonwering Lansingerland zorgeloos rolhorren Plisseraam muggenraam hordeur Rolhor raamhorren vliegenraam maree insectenwering hor plisse; vliegenramen Insectenwering Plissehordeur Hor horlamellen ingemeten Plisséhordeur plisse wespen muggendeur vliegen innovatie Horren Plisse hordeur Inklemhor Vouwhordeur mug hordeuren product deurhorren Rolhordeur flexcolors raamdecoratie rolhor ramen deurhor Raamplisse Raamrolhor informatie horren vliegendeur Volledig op maathorren hordeur hor Hordeur flex-colors zonhor Luxe horren en hordeuren op maat ramen collectie

Plisséhordeur wespen voorzethor aanvragen Inklemhor hordeur Rolhordeur Raamrolhor Luxe horren en hordeuren op maat ventileren zonhor rolhor raamdecoratie horren ramen muggenraam plisse artdeco informatie Plissehordeur horren Lansingerland insectenwering Raamplisse hor vliegendeuren Volledig op maathorren rolhor rolhorren muggendeur hordeur deurhor horren hordeuren deuren vliegenramen Hor maree inzethor mug product deurhor vouwhordeur Plisse hordeur deurhorren binnenzonwering Inzethor Deurrolhor vliegenraam vliegendeur raamdeur collectie ramen flexcolors fikszo Hordeur vliegen horlamellen raamhorren Insectenwering plisse flex-colors zorgeloos horgaas garantie Plisseraam innovatie Horren plisse; hor muggen Rolhor Vouwhordeur ingemeten

Luxe horren en hordeuren op maat voorzethor vliegenraam horren Raamrolhor Volledig op maathorren vliegendeur ingemeten wespen Plissehordeur vliegenramen Rolhordeur insectenwering Hor ramen Hordeur horgaas ventileren plisse; deurhorren rolhor raamdeur deurhor Rolhor Inzethor product deurhor plisse vliegen horren muggen maree rolhor plisse rolhorren hordeur flexcolors vouwhordeur ramen vliegendeuren aanvragen Plisse hordeur binnenzonwering horlamellen zorgeloos artdeco hordeur innovatie Horren garantie flex-colors Inklemhor Deurrolhor Raamplisse mug hor hordeuren Insectenwering horren Vouwhordeur raamhorren inzethor muggenraam collectie zonhor Lansingerland fikszo deuren Plisseraam raamdecoratie muggendeur hor informatie Plisséhordeur

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd