raamdeur muggendeur Hor horgaas Deurrolhor Rolhordeur hordeur ventileren vliegendeuren vliegendeur flexcolors ramen inzethor Plisséhordeur product hor horren vliegenraam vliegenramen plisse Plisse hordeur hordeuren raamdecoratie vliegen Hordeur Rolhor flex-colors hor plisse; hordeur muggenraam horren rolhorren deurhor Luxe horren en hordeuren op maat horlamellen artdeco innovatie Horren Raamplisse zorgeloos Inklemhor plisse deurhor informatie Inzethor wespen deurhorren muggen ingemeten voorzethor Volledig op maathorren Plissehordeur mug deuren rolhor Insectenwering rolhor binnenzonwering zonhor ramen raamhorren horren Raamrolhor fikszo collectie Vouwhordeur garantie aanvragen Lansingerland maree insectenwering Plisseraam vouwhordeur

wespen Rolhordeur Inzethor maree plisse vliegendeur rolhor mug innovatie Horren plisse Volledig op maathorren muggenraam binnenzonwering product rolhorren horren Lansingerland Plissehordeur ramen Raamrolhor deurhorren hordeur vliegenramen muggen fikszo hordeur Vouwhordeur horren raamdeur ramen Hordeur vliegenraam vliegendeuren horlamellen inzethor flex-colors insectenwering Raamplisse Deurrolhor aanvragen raamhorren hordeuren flexcolors Rolhor garantie vouwhordeur hor Plisseraam hor zonhor ingemeten artdeco Plisséhordeur deurhor raamdecoratie deurhor plisse; zorgeloos voorzethor vliegen ventileren deuren Hor horgaas Inklemhor informatie rolhor Luxe horren en hordeuren op maat Plisse hordeur horren collectie muggendeur Insectenwering

product Volledig op maathorren plisse mug hordeur raamdeur Rolhor Vouwhordeur innovatie Horren vouwhordeur binnenzonwering Rolhordeur garantie horren Hor ventileren Plissehordeur voorzethor rolhor Deurrolhor raamdecoratie Luxe horren en hordeuren op maat wespen plisse; flex-colors hordeuren ingemeten Insectenwering vliegenramen Plisseraam collectie deurhorren horren horlamellen plisse deurhor insectenwering rolhor artdeco vliegendeuren vliegen hor ramen raamhorren zonhor muggenraam fikszo flexcolors muggen Plisse hordeur Raamplisse Plisséhordeur hordeur Raamrolhor zorgeloos informatie maree deurhor Lansingerland vliegendeur deuren vliegenraam rolhorren ramen Inzethor horren aanvragen muggendeur Inklemhor horgaas inzethor Hordeur hor

fikszo Raamplisse raamhorren zonhor plisse muggenraam hordeur innovatie Horren wespen horren vliegenramen deurhorren Hordeur Plisseraam voorzethor deurhor Volledig op maathorren Plisséhordeur horren ramen artdeco hor hordeur Plisse hordeur informatie mug muggen Inklemhor collectie vliegendeuren vliegenraam maree horgaas horlamellen Luxe horren en hordeuren op maat binnenzonwering vouwhordeur Rolhordeur vliegendeur deuren garantie rolhorren muggendeur inzethor plisse; plisse Inzethor Hor ingemeten Vouwhordeur hor vliegen zorgeloos flexcolors product deurhor ramen flex-colors Rolhor Raamrolhor Insectenwering raamdecoratie rolhor rolhor horren Plissehordeur Deurrolhor Lansingerland aanvragen ventileren raamdeur insectenwering hordeuren

raamdeur maree deuren Inklemhor Plisse hordeur muggen horgaas collectie muggendeur Hordeur product ramen vliegen Insectenwering fikszo Lansingerland horlamellen plisse; rolhorren vliegenramen ingemeten Volledig op maathorren Deurrolhor Raamrolhor rolhor vliegenraam horren insectenwering innovatie Horren aanvragen Inzethor mug raamhorren garantie vliegendeur deurhor ventileren Hor vouwhordeur Plisseraam zorgeloos vliegendeuren hor hordeuren Plisséhordeur flexcolors ramen artdeco Rolhordeur Raamplisse Rolhor hordeur horren plisse wespen Vouwhordeur raamdecoratie binnenzonwering hor rolhor voorzethor deurhor inzethor flex-colors horren zonhor plisse muggenraam Luxe horren en hordeuren op maat informatie deurhorren Plissehordeur hordeur

flex-colors plisse collectie mug horgaas Raamplisse raamdeur Luxe horren en hordeuren op maat Plissehordeur horren Volledig op maathorren aanvragen Hor informatie voorzethor muggen innovatie Horren Deurrolhor vliegendeur vouwhordeur muggendeur binnenzonwering Inklemhor horren vliegenraam hor Lansingerland muggenraam deuren Inzethor Plisseraam wespen Raamrolhor ventileren Plisséhordeur hordeur inzethor vliegenramen hor plisse Vouwhordeur Insectenwering plisse; horlamellen deurhorren insectenwering ramen raamdecoratie ingemeten rolhorren hordeur Plisse hordeur flexcolors Rolhordeur zonhor vliegen garantie deurhor zorgeloos deurhor Hordeur rolhor raamhorren artdeco Rolhor product maree fikszo vliegendeuren horren rolhor ramen hordeuren

maree raamdecoratie hor Plissehordeur Inklemhor muggenraam flexcolors Raamplisse Plisseraam binnenzonwering vouwhordeur collectie Plisse hordeur vliegenramen informatie Raamrolhor voorzethor horlamellen ventileren mug raamhorren ramen deuren fikszo Hor hordeuren horgaas raamdeur deurhor hordeur Inzethor vliegendeuren hordeur rolhor Deurrolhor hor rolhor ingemeten Vouwhordeur zorgeloos Insectenwering artdeco Luxe horren en hordeuren op maat Volledig op maathorren vliegendeur garantie plisse; horren flex-colors Rolhordeur muggendeur muggen horren Hordeur product innovatie Horren inzethor wespen vliegenraam deurhorren Rolhor Plisséhordeur rolhorren zonhor vliegen insectenwering Lansingerland ramen deurhor plisse aanvragen plisse horren

wespen Inklemhor Plisseraam ramen vliegenraam Vouwhordeur insectenwering Raamplisse deuren plisse horlamellen horgaas horren ramen inzethor raamdeur rolhorren collectie deurhor flexcolors Hor Plisséhordeur plisse zorgeloos ingemeten Deurrolhor horren deurhorren innovatie Horren hor vliegenramen muggendeur maree rolhor product plisse; raamhorren Rolhor muggen artdeco horren rolhor Volledig op maathorren Raamrolhor hordeuren vliegendeuren fikszo Inzethor binnenzonwering vliegendeur mug flex-colors hor raamdecoratie hordeur Plisse hordeur informatie Hordeur Insectenwering zonhor muggenraam Luxe horren en hordeuren op maat voorzethor vouwhordeur ventileren vliegen Rolhordeur Plissehordeur Lansingerland deurhor hordeur aanvragen garantie

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd