vliegenraam artdeco flexcolors horren Plisse hordeur raamhorren muggendeur Raamrolhor hor deuren aanvragen zorgeloos muggen hordeur vliegendeur hordeuren rolhorren plisse; vliegen mug Hor Plisseraam ramen plisse hordeur informatie binnenzonwering inzethor product Rolhordeur zonhor rolhor wespen fikszo vouwhordeur Volledig op maathorren Rolhor raamdeur muggenraam Plissehordeur horren Inzethor horgaas garantie Plisséhordeur plisse horlamellen Inklemhor deurhor Vouwhordeur vliegenramen vliegendeuren innovatie Horren deurhorren Deurrolhor ingemeten ramen Lansingerland raamdecoratie collectie Insectenwering flex-colors deurhor Hordeur horren Luxe horren en hordeuren op maat ventileren maree rolhor hor insectenwering Raamplisse voorzethor

binnenzonwering inzethor horren hordeur vouwhordeur hordeur vliegenramen horren Rolhordeur zorgeloos collectie Hordeur Rolhor hordeuren hor flexcolors product Luxe horren en hordeuren op maat Insectenwering rolhorren ingemeten voorzethor vliegendeuren Volledig op maathorren fikszo Lansingerland horgaas Hor horren Plissehordeur plisse Deurrolhor Raamplisse vliegendeur wespen hor Plisséhordeur artdeco ventileren innovatie Horren Inzethor raamdecoratie Plisseraam zonhor muggen raamdeur rolhor informatie raamhorren deuren insectenwering ramen rolhor Vouwhordeur vliegen horlamellen plisse vliegenraam Raamrolhor muggendeur garantie ramen maree deurhor aanvragen Inklemhor plisse; deurhor flex-colors mug deurhorren Plisse hordeur muggenraam

plisse Plisse hordeur ingemeten hordeur mug Inklemhor hordeur wespen horgaas Volledig op maathorren Insectenwering raamdeur zorgeloos Hordeur vliegenraam maree vliegendeuren Plisseraam fikszo rolhor Raamplisse muggen rolhor informatie plisse; inzethor Lansingerland voorzethor horlamellen artdeco raamdecoratie hor Hor horren flexcolors hordeuren ventileren deurhor rolhorren Plissehordeur muggenraam raamhorren Rolhordeur garantie deurhorren product insectenwering Vouwhordeur Rolhor Inzethor Plisséhordeur innovatie Horren ramen binnenzonwering plisse vliegendeur ramen collectie deuren horren hor horren Luxe horren en hordeuren op maat muggendeur aanvragen vliegenramen zonhor vliegen Deurrolhor deurhor vouwhordeur Raamrolhor flex-colors

informatie horgaas voorzethor plisse; flex-colors horren Raamrolhor muggen aanvragen artdeco deuren raamhorren ventileren deurhor ramen insectenwering Volledig op maathorren deurhorren Vouwhordeur vouwhordeur muggendeur Lansingerland deurhor zonhor Rolhordeur garantie hor Plisséhordeur collectie horlamellen plisse horren vliegen inzethor product hordeur mug ingemeten vliegendeur Inklemhor Rolhor horren Inzethor fikszo vliegenramen flexcolors Plissehordeur Luxe horren en hordeuren op maat Hor rolhorren Insectenwering zorgeloos rolhor ramen innovatie Horren hor vliegenraam vliegendeuren Plisse hordeur plisse Plisseraam muggenraam maree raamdeur Deurrolhor hordeur Raamplisse wespen raamdecoratie rolhor hordeuren Hordeur binnenzonwering

vliegen Hor aanvragen horren binnenzonwering deuren muggenraam Plisséhordeur rolhor vliegendeur horren hordeur deurhor Raamplisse innovatie Horren plisse ramen mug Raamrolhor Vouwhordeur Inzethor Hordeur informatie hor plisse Deurrolhor raamhorren product hordeur insectenwering voorzethor Plissehordeur zorgeloos garantie Plisse hordeur hor hordeuren deurhor horlamellen plisse; Luxe horren en hordeuren op maat vouwhordeur vliegenraam vliegenramen rolhor zonhor deurhorren wespen flexcolors Rolhor flex-colors vliegendeuren Volledig op maathorren muggen Rolhordeur muggendeur horgaas horren ingemeten ramen inzethor Insectenwering Lansingerland Plisseraam Inklemhor fikszo artdeco maree rolhorren raamdeur raamdecoratie ventileren collectie

ventileren ramen raamdecoratie informatie vliegendeur deurhor innovatie Horren muggenraam Inklemhor hordeur Plisséhordeur zonhor hor horren mug rolhor ramen hor Rolhordeur horlamellen inzethor deurhor plisse; vliegendeuren raamdeur deuren Lansingerland Deurrolhor Hordeur collectie raamhorren Vouwhordeur horgaas garantie deurhorren horren muggendeur zorgeloos Rolhor Plissehordeur fikszo vliegen flex-colors flexcolors rolhorren Insectenwering Luxe horren en hordeuren op maat maree hordeuren plisse voorzethor artdeco ingemeten vliegenraam vliegenramen Plisseraam Plisse hordeur Raamrolhor hordeur binnenzonwering Inzethor wespen vouwhordeur plisse Raamplisse product rolhor Volledig op maathorren muggen insectenwering Hor horren aanvragen

plisse aanvragen Plisse hordeur muggendeur Hor zorgeloos vliegendeuren hor vliegendeur inzethor wespen ingemeten rolhor hordeuren raamhorren Raamplisse plisse; ramen Hordeur Plisseraam voorzethor collectie mug deurhorren innovatie Horren vliegenramen vliegen fikszo artdeco Plisséhordeur Rolhor Inklemhor garantie insectenwering Luxe horren en hordeuren op maat flex-colors Deurrolhor hordeur deurhor hor deuren Plissehordeur ventileren zonhor horgaas Rolhordeur Raamrolhor horlamellen horren raamdeur hordeur muggen horren binnenzonwering muggenraam rolhorren flexcolors Volledig op maathorren Insectenwering product vliegenraam rolhor vouwhordeur deurhor raamdecoratie informatie horren Lansingerland ramen Vouwhordeur Inzethor plisse maree

ramen plisse; hor raamdecoratie Plisseraam muggen collectie plisse Deurrolhor ingemeten vliegen zonhor innovatie Horren fikszo Rolhordeur Lansingerland informatie mug Plisséhordeur hordeuren Raamrolhor muggendeur raamhorren Volledig op maathorren Inklemhor flexcolors zorgeloos vliegenraam raamdeur Plisse hordeur product horren Plissehordeur horren rolhorren inzethor ventileren artdeco Raamplisse horren maree Luxe horren en hordeuren op maat Vouwhordeur ramen garantie plisse flex-colors voorzethor hordeur Hor deurhor Insectenwering horgaas deurhor Inzethor vouwhordeur muggenraam insectenwering rolhor Hordeur deuren vliegendeuren wespen hor rolhor binnenzonwering aanvragen vliegendeur horlamellen vliegenramen hordeur Rolhor deurhorren

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd