deuren ingemeten raamdecoratie vliegenramen garantie Deurrolhor deurhorren vliegen Insectenwering Vouwhordeur hor zorgeloos zonhor Inzethor aanvragen Plisse hordeur hor Volledig op maathorren Rolhordeur plisse ramen Hordeur Inklemhor ventileren muggendeur Plissehordeur collectie vliegendeuren fikszo hordeur mug flex-colors vliegenraam insectenwering voorzethor Plisseraam horgaas hordeur Rolhor hordeuren plisse flexcolors Raamplisse muggen raamhorren informatie horren horlamellen Lansingerland vouwhordeur product innovatie Horren horren wespen muggenraam deurhor rolhor artdeco Hor binnenzonwering plisse; rolhorren horren Plisséhordeur Luxe horren en hordeuren op maat ramen raamdeur Raamrolhor inzethor vliegendeur deurhor maree rolhor

Hor product vliegenramen muggendeur zonhor insectenwering rolhorren raamdecoratie flex-colors voorzethor plisse; binnenzonwering Rolhordeur deurhorren Plisse hordeur ingemeten ventileren deuren horren hordeur raamhorren collectie horgaas ramen horlamellen vliegendeuren Volledig op maathorren informatie innovatie Horren maree muggen vliegen vouwhordeur inzethor raamdeur Insectenwering Plisseraam rolhor hor hordeuren muggenraam garantie vliegendeur Hordeur deurhor Rolhor horren aanvragen plisse Plissehordeur Inzethor ramen Plisséhordeur Raamrolhor flexcolors Inklemhor vliegenraam deurhor Deurrolhor mug fikszo wespen rolhor artdeco hor horren hordeur zorgeloos Raamplisse Vouwhordeur Lansingerland plisse Luxe horren en hordeuren op maat

garantie Plisséhordeur innovatie Horren hordeur voorzethor Inzethor ventileren rolhor maree horgaas zorgeloos inzethor Raamrolhor insectenwering horren Luxe horren en hordeuren op maat Inklemhor hor vliegenramen plisse vliegendeur ingemeten vliegenraam ramen informatie zonhor hordeuren horlamellen plisse Insectenwering Plissehordeur Rolhor wespen raamdecoratie flexcolors deurhor aanvragen rolhor Deurrolhor hordeur raamhorren collectie vliegendeuren muggenraam ramen mug artdeco Plisseraam deuren vouwhordeur hor horren horren Volledig op maathorren Hordeur product raamdeur Raamplisse muggendeur Rolhordeur deurhor deurhorren muggen flex-colors plisse; vliegen Vouwhordeur rolhorren Hor fikszo Plisse hordeur Lansingerland binnenzonwering

Deurrolhor Plisséhordeur voorzethor plisse vliegendeur raamdeur inzethor Raamplisse garantie horlamellen Inklemhor hordeur Rolhor muggen rolhor raamdecoratie Insectenwering rolhor Raamrolhor ventileren deuren vouwhordeur muggendeur rolhorren flex-colors plisse insectenwering Plissehordeur deurhorren horgaas Hordeur Lansingerland hor fikszo Vouwhordeur vliegenramen vliegenraam collectie Inzethor deurhor maree mug deurhor wespen artdeco innovatie Horren product ingemeten Luxe horren en hordeuren op maat Plisseraam horren horren Rolhordeur zonhor informatie muggenraam vliegen hor hordeur binnenzonwering ramen vliegendeuren ramen zorgeloos raamhorren horren plisse; Hor Volledig op maathorren hordeuren aanvragen flexcolors Plisse hordeur

mug horgaas deuren flex-colors hordeur Inzethor Plisséhordeur Deurrolhor hor vliegendeur horren product informatie aanvragen Inklemhor horren ramen maree Lansingerland ventileren Hordeur Vouwhordeur collectie plisse; Rolhor plisse horren flexcolors hordeuren insectenwering Rolhordeur innovatie Horren ingemeten rolhor Hor Plissehordeur rolhorren inzethor artdeco rolhor muggenraam deurhorren zorgeloos Raamplisse plisse muggen raamdecoratie vliegenramen raamhorren garantie Volledig op maathorren vliegenraam muggendeur hor voorzethor zonhor deurhor vouwhordeur Raamrolhor deurhor Luxe horren en hordeuren op maat raamdeur binnenzonwering Insectenwering hordeur Plisseraam horlamellen wespen vliegendeuren Plisse hordeur fikszo vliegen ramen

insectenwering rolhor Hor raamhorren ramen Rolhordeur plisse deurhor informatie ventileren hordeur Hordeur horlamellen fikszo binnenzonwering Luxe horren en hordeuren op maat raamdeur horren mug hordeur zonhor Inklemhor hor inzethor flex-colors horren rolhor Rolhor deurhorren Lansingerland Plisse hordeur vliegen voorzethor hordeuren flexcolors ramen deuren Deurrolhor vouwhordeur Raamplisse innovatie Horren Vouwhordeur aanvragen maree Plissehordeur Inzethor horren garantie vliegenraam deurhor vliegendeuren muggendeur Insectenwering Plisséhordeur horgaas Plisseraam muggen wespen plisse; artdeco product muggenraam rolhorren vliegenramen collectie vliegendeur zorgeloos hor plisse ingemeten Raamrolhor raamdecoratie Volledig op maathorren

zonhor zorgeloos vouwhordeur vliegendeur Hor muggen Plisse hordeur plisse hordeuren Deurrolhor Luxe horren en hordeuren op maat rolhor hor insectenwering plisse; vliegen horlamellen product ventileren maree raamhorren innovatie Horren Plissehordeur wespen muggenraam garantie ramen raamdeur inzethor horren Plisséhordeur hordeur Raamrolhor Inzethor deuren flexcolors deurhorren hor vliegendeuren rolhorren vliegenramen rolhor Inklemhor ingemeten Hordeur Lansingerland mug Vouwhordeur horren deurhor Rolhor aanvragen deurhor binnenzonwering plisse horgaas flex-colors Raamplisse Insectenwering vliegenraam hordeur collectie horren artdeco Volledig op maathorren Rolhordeur muggendeur ramen raamdecoratie voorzethor informatie fikszo Plisseraam

raamdeur vliegenraam muggendeur muggen Plissehordeur hordeur Rolhor Plisseraam collectie flexcolors muggenraam binnenzonwering hordeur zorgeloos fikszo Deurrolhor Raamplisse maree wespen insectenwering aanvragen hordeuren rolhorren vliegendeur Insectenwering raamdecoratie deuren vliegenramen plisse ramen Vouwhordeur Volledig op maathorren Raamrolhor rolhor horren Hordeur plisse raamhorren Hor Inzethor informatie horren horlamellen rolhor deurhorren garantie deurhor flex-colors horren vouwhordeur ingemeten vliegen horgaas Plisse hordeur Plisséhordeur Rolhordeur mug zonhor Luxe horren en hordeuren op maat Inklemhor hor inzethor ventileren voorzethor hor artdeco plisse; innovatie Horren vliegendeuren deurhor Lansingerland product ramen

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd