muggendeur vliegenramen Volledig op maathorren vliegen mug product rolhor fikszo horgaas deurhor flexcolors Hordeur plisse maree Lansingerland Plissehordeur Insectenwering deurhor Raamplisse rolhorren plisse deuren insectenwering muggenraam Rolhordeur Plisséhordeur vouwhordeur raamdeur ingemeten Deurrolhor horlamellen raamdecoratie vliegendeur raamhorren vliegenraam collectie ventileren zorgeloos aanvragen hor ramen informatie Raamrolhor innovatie Horren voorzethor flex-colors hordeuren Plisse hordeur muggen inzethor Vouwhordeur Plisseraam Hor hor artdeco ramen Inzethor zonhor wespen hordeur horren hordeur binnenzonwering horren garantie vliegendeuren horren rolhor Rolhor plisse; deurhorren Inklemhor Luxe horren en hordeuren op maat

ingemeten voorzethor raamhorren mug Plissehordeur zorgeloos deuren hor Deurrolhor Insectenwering Hor deurhorren binnenzonwering product wespen ramen plisse deurhor fikszo artdeco muggen ramen vouwhordeur Raamrolhor vliegenramen Lansingerland rolhor Volledig op maathorren zonhor muggendeur garantie informatie Hordeur flex-colors rolhor hordeuren hor innovatie Horren Plisse hordeur Rolhordeur Inklemhor horren Plisséhordeur plisse muggenraam Plisseraam horren hordeur collectie Raamplisse Luxe horren en hordeuren op maat Rolhor plisse; Vouwhordeur Inzethor hordeur ventileren deurhor horren vliegenraam rolhorren maree inzethor vliegen vliegendeuren vliegendeur aanvragen insectenwering raamdecoratie flexcolors raamdeur horgaas horlamellen

flex-colors Inzethor horren rolhorren inzethor horgaas Insectenwering plisse ramen insectenwering hor maree aanvragen flexcolors voorzethor hordeur collectie artdeco Plisseraam Raamrolhor vliegenramen hor horlamellen vliegen Plisséhordeur muggendeur plisse; hordeuren Volledig op maathorren deurhor Plissehordeur muggen Rolhordeur product Luxe horren en hordeuren op maat hordeur binnenzonwering garantie raamhorren Deurrolhor deuren horren vouwhordeur innovatie Horren raamdeur horren wespen Vouwhordeur vliegendeuren zonhor zorgeloos informatie Hor ramen Rolhor ingemeten rolhor Inklemhor plisse vliegenraam Raamplisse Hordeur ventileren raamdecoratie deurhorren muggenraam deurhor fikszo rolhor vliegendeur Plisse hordeur Lansingerland mug

Insectenwering ramen collectie Inzethor Volledig op maathorren Raamrolhor hordeur vouwhordeur deurhor mug raamdecoratie Plissehordeur zorgeloos rolhor hor fikszo muggendeur rolhorren Rolhordeur vliegenraam hor horren Plisse hordeur vliegen horlamellen maree Lansingerland ingemeten wespen zonhor Hor muggenraam flexcolors vliegendeuren Hordeur flex-colors horren Raamplisse inzethor deuren garantie binnenzonwering plisse voorzethor rolhor horgaas hordeuren plisse; Inklemhor ventileren aanvragen Plisseraam Deurrolhor plisse hordeur Plisséhordeur Rolhor horren muggen insectenwering Luxe horren en hordeuren op maat vliegendeur raamhorren raamdeur Vouwhordeur ramen deurhor artdeco innovatie Horren informatie vliegenramen product deurhorren

product hordeuren horren plisse; hordeur vliegenramen deurhor inzethor rolhor Hor vliegendeuren maree vliegenraam Rolhordeur Plissehordeur raamdecoratie innovatie Horren vliegen hor ventileren Volledig op maathorren vouwhordeur informatie deurhorren aanvragen horren voorzethor muggen Plisseraam fikszo rolhorren garantie horren binnenzonwering Plisse hordeur raamhorren artdeco plisse Deurrolhor Raamrolhor insectenwering Rolhor Vouwhordeur horgaas Plisséhordeur deuren flexcolors ramen muggenraam Raamplisse raamdeur deurhor Inklemhor Insectenwering hordeur zorgeloos zonhor Inzethor rolhor ingemeten Luxe horren en hordeuren op maat muggendeur collectie wespen plisse Lansingerland ramen mug Hordeur horlamellen flex-colors vliegendeur hor

vliegenraam Rolhordeur raamhorren vliegenramen vouwhordeur flex-colors inzethor insectenwering plisse zorgeloos binnenzonwering plisse ramen Luxe horren en hordeuren op maat Hordeur muggen Lansingerland rolhor hordeur Inklemhor vliegendeuren innovatie Horren product collectie Rolhor voorzethor ramen ingemeten Volledig op maathorren hor vliegen Plissehordeur aanvragen artdeco mug Vouwhordeur hordeuren Plisseraam horlamellen flexcolors Insectenwering informatie horren muggendeur Raamrolhor Plisse hordeur horgaas Deurrolhor zonhor horren hor horren deurhorren ventileren garantie rolhorren raamdeur plisse; hordeur Hor Plisséhordeur Inzethor rolhor Raamplisse maree muggenraam deurhor deurhor deuren raamdecoratie fikszo vliegendeur wespen

zonhor raamdecoratie rolhor hor ramen ramen collectie hor wespen vliegenraam raamhorren vliegen Lansingerland mug Hordeur inzethor informatie Vouwhordeur deurhor innovatie Horren flex-colors ingemeten deuren Plisséhordeur maree Rolhordeur product Plissehordeur Luxe horren en hordeuren op maat vliegenramen aanvragen ventileren hordeuren horlamellen plisse voorzethor Raamplisse muggendeur binnenzonwering rolhor horren Insectenwering horren Volledig op maathorren hordeur Plisseraam horgaas plisse; vouwhordeur Raamrolhor artdeco Deurrolhor deurhorren Inklemhor deurhor horren Hor zorgeloos vliegendeur Inzethor plisse garantie vliegendeuren muggen hordeur muggenraam fikszo Plisse hordeur flexcolors Rolhor insectenwering rolhorren raamdeur

ramen hordeur vouwhordeur deurhor vliegenraam Raamplisse wespen muggendeur Volledig op maathorren horlamellen innovatie Horren Lansingerland plisse; hor deuren maree muggen Insectenwering zonhor Plisseraam Raamrolhor ventileren Hor Inzethor Vouwhordeur horren rolhor ingemeten deurhor product vliegenramen vliegendeuren Inklemhor Rolhor Plisséhordeur voorzethor binnenzonwering raamhorren artdeco plisse horgaas Deurrolhor hordeur garantie aanvragen flexcolors hor Plisse hordeur Luxe horren en hordeuren op maat horren rolhor hordeuren vliegendeur horren informatie rolhorren inzethor fikszo zorgeloos Plissehordeur deurhorren Hordeur flex-colors insectenwering vliegen collectie ramen muggenraam Rolhordeur raamdecoratie raamdeur plisse mug

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd