vliegendeuren vliegenraam artdeco zorgeloos raamdeur aanvragen vouwhordeur vliegendeur Vouwhordeur Lansingerland Raamplisse Hor mug Plisse hordeur rolhor Volledig op maathorren horren Inzethor wespen Raamrolhor hordeur hor product plisse deurhor garantie ventileren raamdecoratie plisse; horlamellen Insectenwering collectie flex-colors flexcolors deurhorren raamhorren muggendeur rolhorren muggen inzethor horren deurhor ramen Plisséhordeur plisse hordeur horren Luxe horren en hordeuren op maat muggenraam Rolhordeur vliegen voorzethor fikszo hordeuren Plisseraam vliegenramen Inklemhor Plissehordeur ramen binnenzonwering innovatie Horren Deurrolhor informatie rolhor maree Hordeur hor horgaas Rolhor zonhor ingemeten deuren insectenwering

vliegendeuren Vouwhordeur raamdeur collectie plisse deurhor Plisseraam Inklemhor mug rolhor binnenzonwering horren muggenraam Plisséhordeur insectenwering Rolhor informatie fikszo muggen wespen Raamplisse aanvragen vliegen rolhorren vliegendeur horlamellen Insectenwering artdeco Plissehordeur zorgeloos Volledig op maathorren plisse product rolhor raamhorren garantie deurhorren hordeur ingemeten hordeur Hor hor flexcolors horren horren Hordeur Deurrolhor hordeuren vliegenraam voorzethor innovatie Horren Plisse hordeur zonhor raamdecoratie ramen vouwhordeur Raamrolhor Rolhordeur Inzethor horgaas inzethor Luxe horren en hordeuren op maat ramen maree ventileren vliegenramen plisse; deuren Lansingerland deurhor flex-colors muggendeur hor

muggen horlamellen horren raamhorren ramen Rolhor Raamplisse zorgeloos product insectenwering horren Vouwhordeur Plissehordeur flex-colors vliegendeur Lansingerland Volledig op maathorren rolhor Raamrolhor artdeco plisse; vliegenraam voorzethor garantie muggendeur Deurrolhor vliegendeuren informatie rolhor zonhor vliegenramen plisse plisse collectie binnenzonwering raamdeur Rolhordeur Plisseraam Plisse hordeur vouwhordeur hor mug Insectenwering maree deurhor ingemeten hor inzethor Hor vliegen rolhorren hordeur ventileren horren raamdecoratie deuren Inklemhor Luxe horren en hordeuren op maat deurhorren muggenraam hordeur fikszo horgaas flexcolors ramen wespen innovatie Horren Inzethor Plisséhordeur hordeuren deurhor Hordeur aanvragen

ingemeten Insectenwering horren innovatie Horren rolhorren voorzethor deurhor ramen fikszo ventileren vliegendeuren raamdecoratie rolhor horlamellen Deurrolhor horren maree plisse vliegen deurhor Plisse hordeur informatie flexcolors vliegenramen deurhorren Raamplisse Lansingerland zonhor mug Hor aanvragen vouwhordeur zorgeloos collectie Hordeur Inklemhor vliegenraam hordeuren hor hordeur muggendeur vliegendeur Rolhordeur Plissehordeur Inzethor plisse; deuren product insectenwering binnenzonwering wespen plisse Plisseraam ramen raamdeur garantie horgaas hordeur hor Plisséhordeur rolhor Volledig op maathorren Rolhor Vouwhordeur flex-colors muggenraam inzethor horren Raamrolhor Luxe horren en hordeuren op maat muggen artdeco raamhorren

hordeur voorzethor ramen insectenwering horren horgaas raamdecoratie Hor horren hordeur garantie Insectenwering vliegenramen Plissehordeur Raamplisse zorgeloos Inzethor Luxe horren en hordeuren op maat rolhor ingemeten plisse collectie ramen Lansingerland hordeuren vliegenraam binnenzonwering informatie zonhor artdeco wespen plisse; horren Volledig op maathorren muggendeur Vouwhordeur muggen product muggenraam raamdeur maree deurhor fikszo Hordeur hor flexcolors Deurrolhor vliegen Raamrolhor inzethor flex-colors vouwhordeur raamhorren Plisseraam Inklemhor ventileren rolhorren deurhorren Rolhordeur deuren horlamellen vliegendeur plisse vliegendeuren Rolhor mug hor deurhor aanvragen innovatie Horren rolhor Plisse hordeur Plisséhordeur

muggendeur ingemeten flex-colors Hor rolhor Plisseraam plisse vliegen insectenwering muggenraam inzethor collectie deurhorren zorgeloos innovatie Horren Hordeur ramen Deurrolhor horgaas Lansingerland plisse; raamhorren fikszo deurhor vliegendeuren plisse Plisséhordeur Plisse hordeur hordeur vliegenramen deuren raamdeur hordeuren horren ventileren artdeco mug rolhor deurhor vouwhordeur horlamellen Volledig op maathorren Insectenwering Raamrolhor zonhor Vouwhordeur hordeur flexcolors Inklemhor horren Raamplisse muggen informatie Inzethor binnenzonwering ramen raamdecoratie horren hor wespen voorzethor garantie Rolhordeur maree hor aanvragen vliegendeur Rolhor Luxe horren en hordeuren op maat rolhorren product Plissehordeur vliegenraam

Insectenwering muggen horren Inzethor binnenzonwering vouwhordeur muggendeur aanvragen hordeur Plissehordeur Plisseraam raamhorren horren Volledig op maathorren artdeco vliegen Rolhor deurhor deurhor Raamplisse insectenwering ventileren vliegendeuren zorgeloos Inklemhor Plisséhordeur vliegenraam ramen fikszo Vouwhordeur mug muggenraam Raamrolhor garantie rolhor raamdeur innovatie Horren deuren hor hordeuren horlamellen deurhorren rolhor vliegenramen flex-colors Plisse hordeur zonhor Hordeur Hor inzethor Deurrolhor informatie horren raamdecoratie Rolhordeur rolhorren vliegendeur plisse; Luxe horren en hordeuren op maat collectie product voorzethor plisse Lansingerland flexcolors plisse hordeur horgaas hor ramen wespen ingemeten maree

hor collectie voorzethor ramen zorgeloos rolhor innovatie Horren rolhor maree rolhorren ventileren informatie horlamellen raamdeur Volledig op maathorren Hor horren plisse; muggendeur fikszo deuren Raamrolhor zonhor vliegenramen Plissehordeur muggen Hordeur muggenraam horgaas Rolhor horren vliegendeuren vliegendeur Raamplisse raamhorren plisse Inzethor artdeco garantie wespen Insectenwering deurhorren horren hordeur hor mug Deurrolhor inzethor Luxe horren en hordeuren op maat Plisséhordeur Rolhordeur binnenzonwering ingemeten hordeur Lansingerland vouwhordeur Vouwhordeur plisse flexcolors aanvragen product insectenwering flex-colors deurhor ramen vliegen raamdecoratie deurhor Plisse hordeur Plisseraam vliegenraam Inklemhor hordeuren

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd