inzethor Rolhor horren plisse; fikszo muggendeur flexcolors wespen Volledig op maathorren vliegendeur Plisséhordeur zorgeloos muggenraam horlamellen deuren hor Raamplisse deurhor hordeur vliegenraam Plissehordeur vouwhordeur mug Luxe horren en hordeuren op maat rolhor Plisseraam hor artdeco Insectenwering voorzethor aanvragen flex-colors ventileren informatie plisse horren vliegen ingemeten insectenwering collectie garantie hordeur zonhor Inklemhor horren product maree deurhorren raamhorren Deurrolhor binnenzonwering Plisse hordeur vliegenramen rolhor Rolhordeur innovatie Horren Inzethor Raamrolhor Hor ramen Vouwhordeur rolhorren muggen ramen hordeuren raamdecoratie raamdeur Lansingerland plisse deurhor horgaas vliegendeuren Hordeur

Deurrolhor artdeco wespen inzethor hordeur zonhor voorzethor ramen Plisseraam vliegendeuren Rolhor Plisse hordeur horren plisse Lansingerland vliegendeur hordeuren Vouwhordeur insectenwering informatie hor horlamellen ingemeten vliegenramen zorgeloos deuren fikszo deurhor Inklemhor rolhor hor garantie vliegen mug raamdeur ventileren raamhorren Hordeur Inzethor Raamrolhor plisse; Plisséhordeur ramen innovatie Horren Insectenwering Rolhordeur flex-colors Luxe horren en hordeuren op maat hordeur product deurhor binnenzonwering deurhorren plisse vouwhordeur aanvragen rolhorren Hor Volledig op maathorren flexcolors muggenraam Plissehordeur vliegenraam muggen collectie rolhor raamdecoratie muggendeur horgaas horren horren Raamplisse maree

Plisse hordeur Plisséhordeur muggendeur Raamrolhor Raamplisse plisse collectie fikszo Inzethor zorgeloos mug Inklemhor raamdeur rolhorren Vouwhordeur garantie voorzethor muggen informatie vliegenramen vouwhordeur Rolhordeur vliegen artdeco flex-colors horgaas hordeur insectenwering inzethor horren Insectenwering vliegendeur hor flexcolors vliegenraam ramen hordeur deurhor raamhorren wespen muggenraam Hordeur rolhor Plissehordeur horren aanvragen maree Deurrolhor vliegendeuren hor Hor ramen raamdecoratie horlamellen Luxe horren en hordeuren op maat ingemeten Lansingerland plisse; ventileren product horren deuren Rolhor deurhor deurhorren plisse hordeuren binnenzonwering rolhor innovatie Horren Volledig op maathorren Plisseraam zonhor

vliegen horren Insectenwering Rolhor horren ramen wespen ventileren Lansingerland Raamplisse Plissehordeur informatie raamdeur plisse; Hordeur Inklemhor flexcolors vliegenraam hordeur deurhor Rolhordeur product raamdecoratie collectie aanvragen zonhor rolhor vliegendeuren Volledig op maathorren Plisseraam mug plisse garantie voorzethor rolhor deurhorren ramen muggenraam deurhor insectenwering hordeur inzethor deuren hor innovatie Horren zorgeloos Luxe horren en hordeuren op maat vliegenramen hor muggendeur Inzethor Plisse hordeur horlamellen binnenzonwering Deurrolhor muggen Plisséhordeur raamhorren artdeco fikszo Hor maree plisse Raamrolhor horren ingemeten rolhorren vliegendeur hordeuren flex-colors Vouwhordeur vouwhordeur horgaas

Hordeur rolhor garantie Hor maree vliegendeuren inzethor muggendeur informatie deurhorren vliegen plisse; Rolhor rolhor plisse horren hordeur flexcolors Inklemhor flex-colors Vouwhordeur Luxe horren en hordeuren op maat raamhorren Plisse hordeur insectenwering deurhor vliegenramen Raamrolhor Rolhordeur ramen Lansingerland horlamellen muggen Deurrolhor horren Plissehordeur horgaas wespen ramen zonhor mug deuren horren hor artdeco Insectenwering aanvragen binnenzonwering hordeuren hordeur ventileren ingemeten fikszo deurhor raamdeur Raamplisse voorzethor zorgeloos product plisse Plisseraam Plisséhordeur rolhorren hor raamdecoratie vouwhordeur vliegendeur collectie innovatie Horren vliegenraam muggenraam Inzethor Volledig op maathorren

zonhor deuren Raamplisse raamhorren Plisse hordeur vliegen rolhor flex-colors Luxe horren en hordeuren op maat informatie Hor rolhor collectie Volledig op maathorren Plissehordeur plisse hor deurhor Vouwhordeur plisse fikszo hor Raamrolhor rolhorren flexcolors wespen horlamellen zorgeloos mug vliegendeuren vliegenraam Rolhordeur deurhor Deurrolhor insectenwering raamdeur muggenraam vliegenramen horren Rolhor Plisséhordeur Plisseraam inzethor ventileren muggendeur horren Inklemhor Hordeur innovatie Horren hordeur Insectenwering plisse; deurhorren hordeuren muggen binnenzonwering Lansingerland ramen ramen horren aanvragen raamdecoratie hordeur maree artdeco vliegendeur vouwhordeur garantie voorzethor horgaas Inzethor product ingemeten

mug deurhor horren collectie muggendeur plisse maree vouwhordeur hordeur artdeco Insectenwering deurhor garantie product rolhor Inzethor binnenzonwering ventileren flex-colors hordeur plisse muggenraam informatie raamdeur vliegenraam deurhorren deuren rolhor Plisseraam voorzethor horgaas inzethor vliegendeuren hor ingemeten Lansingerland Hordeur ramen vliegen Hor aanvragen Inklemhor horren innovatie Horren Raamrolhor Luxe horren en hordeuren op maat Rolhordeur insectenwering horlamellen Plisséhordeur hordeuren wespen raamhorren Deurrolhor hor Plissehordeur ramen fikszo Vouwhordeur raamdecoratie Raamplisse vliegenramen Plisse hordeur horren zorgeloos Rolhor zonhor plisse; vliegendeur rolhorren muggen flexcolors Volledig op maathorren

deuren binnenzonwering informatie Raamrolhor deurhorren mug plisse plisse; raamdecoratie voorzethor hor muggen maree collectie ramen Plisse hordeur horlamellen vliegendeuren vouwhordeur product deurhor flexcolors rolhor hordeur rolhorren ventileren ramen ingemeten hor insectenwering zorgeloos garantie Raamplisse raamhorren deurhor fikszo Luxe horren en hordeuren op maat muggendeur Plisseraam Plissehordeur raamdeur flex-colors Deurrolhor aanvragen Vouwhordeur wespen zonhor Plisséhordeur horren Volledig op maathorren rolhor hordeur plisse Inzethor horren Hor vliegenraam vliegen artdeco innovatie Horren Hordeur vliegendeur muggenraam Inklemhor vliegenramen Lansingerland horren Rolhor Insectenwering horgaas inzethor hordeuren Rolhordeur

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd