deuren Insectenwering Hordeur hordeur fikszo vliegenramen vliegenraam Rolhor binnenzonwering hordeur raamdecoratie collectie ingemeten inzethor Lansingerland flexcolors horren hor Inzethor ramen muggendeur garantie Plisséhordeur flex-colors deurhor horgaas Plissehordeur deurhor raamhorren plisse product hordeuren rolhorren hor Vouwhordeur rolhor plisse; plisse Raamrolhor zonhor Inklemhor vouwhordeur insectenwering vliegendeur mug innovatie Horren vliegen deurhorren informatie rolhor ventileren aanvragen Deurrolhor Hor Luxe horren en hordeuren op maat horlamellen horren Volledig op maathorren muggenraam raamdeur wespen ramen voorzethor maree Plisseraam horren zorgeloos artdeco Rolhordeur Plisse hordeur muggen Raamplisse vliegendeuren

raamdecoratie vouwhordeur Plisse hordeur Vouwhordeur deuren Plisséhordeur horren Rolhordeur aanvragen hordeuren vliegendeuren deurhor ventileren inzethor informatie fikszo muggendeur hor Raamrolhor rolhor ramen zorgeloos Insectenwering Luxe horren en hordeuren op maat raamdeur hordeur horlamellen flexcolors horren maree artdeco horgaas muggen Inklemhor muggenraam insectenwering plisse raamhorren hor Plisseraam Inzethor mug Deurrolhor deurhorren Plissehordeur ramen flex-colors hordeur Raamplisse rolhorren Volledig op maathorren plisse horren binnenzonwering rolhor wespen garantie collectie plisse; ingemeten Hor vliegen vliegendeur vliegenraam deurhor Hordeur innovatie Horren Rolhor Lansingerland vliegenramen voorzethor product zonhor

Plisse hordeur Insectenwering fikszo ramen raamdeur Hor horlamellen mug artdeco vliegendeuren horren innovatie Horren Rolhordeur aanvragen horren zonhor muggen plisse deurhor ingemeten vliegen inzethor ramen Lansingerland flex-colors hordeur muggendeur Luxe horren en hordeuren op maat Hordeur Inzethor raamhorren muggenraam product vliegenraam plisse; Plissehordeur Plisséhordeur raamdecoratie Deurrolhor plisse rolhor hordeur deuren Plisseraam vouwhordeur maree garantie vliegenramen Rolhor zorgeloos wespen hor horgaas binnenzonwering vliegendeur rolhorren hordeuren deurhor voorzethor informatie ventileren deurhorren hor Vouwhordeur insectenwering collectie rolhor flexcolors horren Raamrolhor Raamplisse Inklemhor Volledig op maathorren

ramen Hordeur rolhorren fikszo hordeuren binnenzonwering innovatie Horren Lansingerland Rolhor vliegendeuren raamhorren product zonhor Luxe horren en hordeuren op maat hor aanvragen Raamrolhor horgaas plisse; vouwhordeur vliegen hordeur voorzethor rolhor horren horren zorgeloos plisse maree Inklemhor deurhor ventileren Rolhordeur deuren Plissehordeur garantie ramen wespen Plisséhordeur raamdeur deurhor collectie hor Vouwhordeur Hor mug informatie Raamplisse Deurrolhor horlamellen plisse Plisse hordeur muggendeur insectenwering Insectenwering Plisseraam hordeur flex-colors deurhorren artdeco vliegendeur inzethor rolhor ingemeten flexcolors muggenraam muggen horren Volledig op maathorren vliegenramen Inzethor raamdecoratie vliegenraam

ramen maree rolhor rolhorren zonhor deuren vliegendeur Luxe horren en hordeuren op maat muggendeur deurhor Deurrolhor horren horlamellen vliegendeuren horren Hordeur horren vouwhordeur inzethor ventileren Raamrolhor Inzethor rolhor Vouwhordeur vliegenramen plisse collectie deurhor voorzethor muggenraam hordeur raamdecoratie hordeur vliegenraam Plissehordeur insectenwering muggen plisse; Lansingerland aanvragen fikszo Insectenwering hor Raamplisse flex-colors raamdeur garantie Plisséhordeur vliegen mug Hor ramen hordeuren plisse Rolhordeur Volledig op maathorren deurhorren Plisseraam Rolhor artdeco raamhorren zorgeloos horgaas wespen flexcolors Inklemhor ingemeten informatie hor product innovatie Horren binnenzonwering Plisse hordeur

aanvragen informatie deuren Plisséhordeur voorzethor plisse ramen collectie ingemeten deurhorren hordeur hor horren product innovatie Horren raamhorren horlamellen plisse; Vouwhordeur flexcolors vliegenramen fikszo Rolhor ventileren Hordeur mug Inklemhor zonhor Plisseraam hordeur vliegen Plisse hordeur zorgeloos flex-colors insectenwering muggendeur vliegendeuren vliegenraam Insectenwering Hor plisse Raamplisse horren rolhor horren inzethor hordeuren Plissehordeur horgaas maree rolhorren rolhor wespen Deurrolhor hor artdeco muggenraam deurhor vliegendeur ramen binnenzonwering raamdeur Rolhordeur Raamrolhor garantie Inzethor Volledig op maathorren deurhor Lansingerland vouwhordeur muggen Luxe horren en hordeuren op maat raamdecoratie

horren raamhorren Hor Deurrolhor muggen horlamellen inzethor ventileren vliegenramen rolhor flex-colors artdeco plisse; deurhorren Plisséhordeur ramen garantie plisse Raamrolhor muggenraam binnenzonwering insectenwering innovatie Horren Inzethor vouwhordeur mug deurhor rolhor vliegendeur vliegen rolhorren raamdecoratie deurhor flexcolors Rolhordeur collectie Insectenwering product horren ramen voorzethor wespen deuren muggendeur Lansingerland vliegenraam hor raamdeur Luxe horren en hordeuren op maat zonhor aanvragen Inklemhor maree plisse fikszo vliegendeuren hordeur Plissehordeur ingemeten Volledig op maathorren hor hordeuren Hordeur informatie horgaas zorgeloos Plisse hordeur Plisseraam hordeur Vouwhordeur Raamplisse horren Rolhor

garantie Volledig op maathorren horren hordeur voorzethor zorgeloos deurhorren flex-colors Vouwhordeur ingemeten muggenraam raamhorren hor aanvragen informatie rolhor fikszo Plissehordeur Plisséhordeur horgaas ventileren Lansingerland rolhorren horren plisse; vliegendeuren horlamellen collectie Rolhordeur muggendeur maree deurhor Inzethor Hordeur artdeco hor hordeur Rolhor plisse deuren Insectenwering ramen wespen Luxe horren en hordeuren op maat vliegen plisse binnenzonwering innovatie Horren horren vliegenramen deurhor raamdecoratie Plisse hordeur Deurrolhor rolhor Raamrolhor vouwhordeur product vliegendeur hordeuren Hor flexcolors vliegenraam mug insectenwering zonhor muggen Plisseraam Raamplisse inzethor ramen raamdeur Inklemhor

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd