Deurrolhor vliegendeur rolhor ramen flex-colors Plisse hordeur hordeuren vliegendeuren hor horren flexcolors Rolhordeur zorgeloos rolhorren muggenraam Plissehordeur inzethor Raamplisse binnenzonwering muggendeur vouwhordeur hordeur hor product Insectenwering mug ingemeten raamhorren Lansingerland collectie deuren horlamellen vliegenramen voorzethor plisse ventileren wespen plisse Inzethor Hor zonhor Rolhor insectenwering Vouwhordeur horgaas aanvragen horren Inklemhor deurhorren horren informatie Raamrolhor vliegen innovatie Horren deurhor hordeur muggen Volledig op maathorren garantie Plisseraam fikszo plisse; deurhor artdeco Hordeur vliegenraam maree Luxe horren en hordeuren op maat ramen raamdeur rolhor Plisséhordeur raamdecoratie

Plisséhordeur vliegenramen garantie hordeur innovatie Horren Hor vliegendeur Deurrolhor Vouwhordeur Luxe horren en hordeuren op maat horren aanvragen raamdecoratie rolhor Raamrolhor vliegendeuren Insectenwering mug hordeur horren horren Rolhor plisse; collectie Inzethor hor Volledig op maathorren informatie fikszo flexcolors Inklemhor plisse ingemeten muggendeur hor deurhor Hordeur vliegen plisse muggen raamdeur horlamellen zorgeloos rolhorren rolhor ramen product artdeco Plisseraam flex-colors voorzethor raamhorren Rolhordeur hordeuren maree vliegenraam deurhor vouwhordeur ramen insectenwering Plisse hordeur Lansingerland Plissehordeur deuren ventileren muggenraam horgaas Raamplisse zonhor deurhorren wespen inzethor binnenzonwering

artdeco Luxe horren en hordeuren op maat hordeur Rolhor rolhorren horlamellen raamdeur horgaas Insectenwering raamdecoratie Plisséhordeur Vouwhordeur Plisse hordeur mug flexcolors Hordeur hor Inzethor vliegenraam vliegen ingemeten horren ramen maree fikszo voorzethor vliegendeur aanvragen deurhor Plissehordeur ventileren inzethor horren garantie hordeuren flex-colors product deurhor muggendeur zorgeloos Volledig op maathorren zonhor plisse; rolhor vliegendeuren deuren informatie Deurrolhor deurhorren hor Hor raamhorren Raamplisse Rolhordeur Lansingerland plisse muggenraam insectenwering wespen hordeur plisse binnenzonwering vouwhordeur muggen ramen rolhor Inklemhor collectie vliegenramen innovatie Horren Raamrolhor horren Plisseraam

product ingemeten fikszo horren Raamrolhor hordeur voorzethor rolhor garantie muggen ventileren Plisse hordeur plisse insectenwering maree hor collectie horren artdeco muggendeur deurhor vliegen horlamellen horren hor informatie plisse horgaas deuren raamdecoratie vliegenramen flexcolors Plisséhordeur ramen Rolhor Luxe horren en hordeuren op maat rolhor Lansingerland Rolhordeur Volledig op maathorren aanvragen Hordeur Vouwhordeur Plissehordeur inzethor binnenzonwering vliegenraam vliegendeur Deurrolhor deurhor Insectenwering Inzethor ramen Inklemhor deurhorren hordeur wespen mug raamdeur zonhor flex-colors vouwhordeur Hor raamhorren muggenraam hordeuren Raamplisse plisse; zorgeloos rolhorren innovatie Horren vliegendeuren Plisseraam

horgaas raamdecoratie Inzethor Luxe horren en hordeuren op maat hordeur Vouwhordeur voorzethor zonhor hordeur deurhor muggendeur plisse ventileren informatie muggen rolhorren hordeuren Plissehordeur Deurrolhor rolhor product horren deuren vliegendeur Raamplisse Rolhordeur fikszo mug rolhor hor insectenwering vliegendeuren horren vliegen Lansingerland muggenraam raamhorren collectie vliegenraam deurhor Raamrolhor Rolhor hor Volledig op maathorren binnenzonwering flex-colors artdeco ramen raamdeur vouwhordeur aanvragen flexcolors horren Insectenwering Hor zorgeloos Inklemhor plisse; inzethor garantie wespen Plisse hordeur plisse Plisseraam ramen innovatie Horren horlamellen deurhorren maree Hordeur ingemeten Plisséhordeur vliegenramen

horlamellen ramen vliegendeur horgaas Plisseraam vliegenramen Insectenwering Rolhor Hordeur Plisse hordeur Inzethor hordeuren vliegen Plisséhordeur plisse binnenzonwering Plissehordeur garantie Deurrolhor innovatie Horren raamdecoratie mug raamdeur raamhorren product Rolhordeur artdeco ramen horren wespen aanvragen Vouwhordeur hor Volledig op maathorren ingemeten deurhorren rolhorren vliegenraam insectenwering vouwhordeur zonhor ventileren horren Hor hordeur flexcolors voorzethor Raamrolhor maree muggendeur zorgeloos inzethor Lansingerland muggen rolhor informatie deuren vliegendeuren fikszo muggenraam deurhor plisse collectie deurhor horren Raamplisse hordeur flex-colors Luxe horren en hordeuren op maat hor plisse; rolhor Inklemhor

muggenraam garantie vouwhordeur Plissehordeur Plisse hordeur Inzethor fikszo hor flex-colors horren raamhorren zorgeloos rolhor Plisséhordeur mug Volledig op maathorren aanvragen horren muggendeur wespen ramen horren Inklemhor ventileren hordeur maree artdeco muggen Raamrolhor raamdecoratie plisse vliegendeuren ingemeten voorzethor Raamplisse flexcolors informatie product rolhorren vliegenraam plisse Rolhordeur Vouwhordeur innovatie Horren deurhor deuren ramen inzethor Plisseraam Insectenwering Rolhor rolhor hordeur hor horlamellen hordeuren insectenwering zonhor deurhorren raamdeur Hordeur vliegenramen vliegendeur binnenzonwering Lansingerland collectie horgaas plisse; Luxe horren en hordeuren op maat deurhor Deurrolhor vliegen Hor

ingemeten horgaas informatie maree plisse; flexcolors collectie Plisséhordeur Lansingerland horren hordeur mug rolhor Hordeur ramen hor vliegendeuren ramen Raamplisse plisse vliegenraam muggen vliegenramen Deurrolhor artdeco deurhor zonhor deuren hor raamhorren Vouwhordeur muggendeur Rolhor muggenraam Insectenwering Inklemhor ventileren deurhor raamdeur Raamrolhor insectenwering horren wespen hordeuren raamdecoratie rolhorren innovatie Horren vliegen plisse product garantie Plisseraam horren Plissehordeur Rolhordeur Hor voorzethor vouwhordeur Volledig op maathorren zorgeloos horlamellen Luxe horren en hordeuren op maat rolhor aanvragen flex-colors vliegendeur hordeur deurhorren Plisse hordeur fikszo binnenzonwering Inzethor inzethor

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd