product raamhorren Plisse hordeur zonhor insectenwering informatie fikszo voorzethor Plisséhordeur wespen raamdeur Hordeur rolhorren plisse Lansingerland deuren maree Rolhordeur hordeur muggendeur inzethor binnenzonwering Luxe horren en hordeuren op maat plisse muggenraam Rolhor horgaas ramen flexcolors ramen Vouwhordeur vliegenramen rolhor Raamrolhor Deurrolhor garantie vliegen mug Inzethor muggen vliegendeur horlamellen Volledig op maathorren aanvragen innovatie Horren hordeuren deurhor ventileren Plisseraam rolhor ingemeten Insectenwering Raamplisse flex-colors vliegendeuren plisse; Plissehordeur deurhorren horren Hor collectie artdeco vouwhordeur horren Inklemhor hor hor raamdecoratie horren zorgeloos deurhor hordeur vliegenraam

Vouwhordeur vliegendeur insectenwering Inzethor Insectenwering horren aanvragen hor artdeco rolhorren raamdecoratie flexcolors voorzethor Deurrolhor ventileren ingemeten hordeuren plisse; rolhor deurhorren Raamrolhor informatie deurhor inzethor horlamellen Plissehordeur deurhor plisse zonhor Rolhor flex-colors mug vliegendeuren raamdeur vliegen vliegenramen maree horren Hordeur horren muggen vouwhordeur vliegenraam product Volledig op maathorren hordeur binnenzonwering collectie horgaas ramen Rolhordeur hordeur ramen zorgeloos Plisse hordeur muggenraam fikszo Inklemhor Plisseraam Lansingerland Luxe horren en hordeuren op maat innovatie Horren raamhorren rolhor plisse wespen hor Hor Plisséhordeur Raamplisse muggendeur garantie deuren

plisse maree deurhor deurhorren ramen ingemeten voorzethor muggendeur raamdecoratie muggen zorgeloos Inzethor mug artdeco Luxe horren en hordeuren op maat Plisse hordeur ventileren innovatie Horren hor Plissehordeur muggenraam rolhorren informatie hordeur vouwhordeur vliegendeur Deurrolhor binnenzonwering Plisseraam horren horgaas horlamellen Rolhor inzethor Hor product insectenwering plisse; horren deuren Raamplisse Raamrolhor Plisséhordeur rolhor raamdeur hordeuren plisse collectie flex-colors fikszo wespen Hordeur vliegendeuren Volledig op maathorren vliegenraam vliegen aanvragen raamhorren rolhor horren hor flexcolors Rolhordeur garantie Inklemhor Insectenwering ramen deurhor hordeur Vouwhordeur vliegenramen Lansingerland zonhor

raamhorren inzethor deurhor horren plisse wespen innovatie Horren muggendeur rolhorren plisse; zonhor vliegendeuren vliegenraam rolhor fikszo Lansingerland Rolhordeur Rolhor Raamrolhor muggenraam flex-colors Vouwhordeur ventileren hor vliegendeur muggen raamdeur aanvragen binnenzonwering Plisseraam deuren Hor horren Plisse hordeur plisse Deurrolhor Plisséhordeur collectie Insectenwering product ingemeten deurhor rolhor raamdecoratie mug voorzethor Luxe horren en hordeuren op maat flexcolors hordeur insectenwering informatie maree zorgeloos horgaas ramen vliegenramen hor Inklemhor deurhorren Inzethor hordeuren Volledig op maathorren ramen garantie Plissehordeur vouwhordeur Raamplisse Hordeur vliegen horren horlamellen hordeur artdeco

horgaas Plisseraam insectenwering Rolhordeur ventileren rolhor innovatie Horren deurhor vliegenramen Hordeur product Vouwhordeur Lansingerland mug aanvragen plisse Raamplisse fikszo rolhor hordeur voorzethor vouwhordeur Plissehordeur hor deuren artdeco horren deurhorren Inzethor Inklemhor hor horren vliegendeur raamdecoratie vliegendeuren ramen Volledig op maathorren flexcolors horren muggenraam collectie plisse garantie Luxe horren en hordeuren op maat Plisse hordeur muggen hordeuren Raamrolhor Deurrolhor vliegen maree hordeur Rolhor ramen ingemeten deurhor informatie raamdeur zorgeloos Plisséhordeur wespen vliegenraam plisse; flex-colors rolhorren inzethor Hor zonhor Insectenwering muggendeur binnenzonwering raamhorren horlamellen

zorgeloos plisse rolhorren Plisse hordeur muggen muggendeur Insectenwering Raamrolhor horgaas garantie raamdeur raamhorren inzethor Rolhor raamdecoratie hor product Luxe horren en hordeuren op maat zonhor innovatie Horren ramen Inzethor deuren Volledig op maathorren flex-colors Raamplisse horren Plisséhordeur ventileren plisse; horren maree hor ramen fikszo rolhor informatie flexcolors collectie Inklemhor voorzethor Deurrolhor deurhor binnenzonwering Hordeur ingemeten hordeuren insectenwering Vouwhordeur mug hordeur deurhor aanvragen Lansingerland Rolhordeur Plisseraam vliegendeuren muggenraam Hor deurhorren hordeur rolhor horlamellen artdeco vliegendeur vliegenramen vliegenraam Plissehordeur horren wespen vliegen plisse vouwhordeur

Lansingerland Hordeur insectenwering ramen Hor collectie aanvragen flex-colors deuren flexcolors horlamellen vliegenramen plisse; garantie raamdecoratie hordeur Plisséhordeur hor product zorgeloos Rolhordeur raamhorren wespen ramen horren innovatie Horren muggen horgaas rolhorren vliegenraam hor informatie Insectenwering ingemeten deurhor horren Raamplisse deurhor deurhorren raamdeur Deurrolhor vouwhordeur vliegen voorzethor mug plisse zonhor Inzethor muggenraam Volledig op maathorren binnenzonwering fikszo vliegendeur vliegendeuren Vouwhordeur ventileren Luxe horren en hordeuren op maat Rolhor plisse Inklemhor maree Raamrolhor rolhor artdeco horren inzethor rolhor hordeuren Plissehordeur Plisseraam hordeur Plisse hordeur muggendeur

Plisseraam vliegenraam garantie ventileren insectenwering Hordeur vliegen Vouwhordeur innovatie Horren horgaas raamhorren vouwhordeur Plisséhordeur Inzethor Volledig op maathorren zonhor Plissehordeur Rolhordeur hordeur Raamplisse deuren muggendeur product Luxe horren en hordeuren op maat rolhorren ramen collectie Insectenwering deurhorren raamdecoratie hordeur Hor informatie rolhor vliegendeuren Raamrolhor inzethor plisse zorgeloos raamdeur Deurrolhor hor binnenzonwering horren plisse; horren flexcolors hordeuren Inklemhor Lansingerland mug horlamellen rolhor deurhor aanvragen voorzethor flex-colors deurhor horren vliegendeur muggenraam wespen muggen Plisse hordeur maree hor ingemeten ramen plisse fikszo Rolhor artdeco vliegenramen

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd