ventileren Rolhordeur horlamellen wespen maree garantie rolhor Raamplisse Plissehordeur Inklemhor vliegendeuren deuren inzethor ramen vliegendeur innovatie Horren Volledig op maathorren horren muggendeur aanvragen plisse voorzethor vliegenramen vliegen Plisse hordeur vliegenraam muggen raamhorren hor fikszo artdeco flex-colors rolhorren Plisséhordeur zorgeloos ramen plisse Hor ingemeten Plisseraam binnenzonwering vouwhordeur hordeur Raamrolhor mug Luxe horren en hordeuren op maat hor deurhorren deurhor rolhor raamdeur Rolhor horren Vouwhordeur informatie Hordeur Deurrolhor Inzethor raamdecoratie Insectenwering horren deurhor Lansingerland hordeur horgaas flexcolors insectenwering plisse; collectie product zonhor hordeuren muggenraam

insectenwering rolhor Raamrolhor hordeur Hordeur deuren wespen zorgeloos Inzethor Plisseraam aanvragen raamdeur inzethor vliegendeuren Plissehordeur ramen ventileren Plisse hordeur horren zonhor ramen plisse collectie mug vouwhordeur binnenzonwering product hor Inklemhor hordeur hordeuren deurhorren plisse; horren ingemeten rolhorren Rolhordeur horlamellen Rolhor raamhorren muggenraam rolhor Luxe horren en hordeuren op maat vliegendeur muggen vliegenramen plisse vliegenraam horgaas muggendeur vliegen Raamplisse Plisséhordeur Volledig op maathorren hor deurhor Deurrolhor fikszo artdeco Vouwhordeur raamdecoratie flexcolors Lansingerland flex-colors informatie garantie deurhor voorzethor maree Insectenwering Hor horren innovatie Horren

rolhor raamdeur Raamplisse horlamellen Inklemhor vliegen binnenzonwering raamhorren innovatie Horren Plissehordeur muggendeur rolhorren plisse Raamrolhor ingemeten ramen vliegenraam plisse horren deuren informatie deurhor deurhor maree rolhor insectenwering vliegendeuren Volledig op maathorren Rolhordeur Hordeur zonhor horren plisse; ramen Plisse hordeur flex-colors ventileren horgaas Deurrolhor vliegendeur Plisseraam hordeur voorzethor aanvragen hor artdeco fikszo Luxe horren en hordeuren op maat raamdecoratie Insectenwering Lansingerland wespen hor horren muggenraam vliegenramen product mug zorgeloos hordeuren muggen flexcolors hordeur inzethor Hor collectie vouwhordeur Inzethor Vouwhordeur Rolhor deurhorren Plisséhordeur garantie

zonhor Lansingerland zorgeloos muggendeur raamdecoratie flexcolors hor hor deuren vliegen plisse; hordeuren garantie horren inzethor Raamrolhor deurhorren maree collectie muggen flex-colors Plisseraam informatie ingemeten Inzethor rolhor fikszo vliegendeur innovatie Horren ramen Raamplisse muggenraam rolhor plisse horren vliegenraam Insectenwering horren deurhor ramen hordeur Plisséhordeur Hordeur ventileren wespen Vouwhordeur vliegendeuren rolhorren vouwhordeur binnenzonwering Hor Rolhor horlamellen mug horgaas Deurrolhor product insectenwering hordeur Inklemhor voorzethor Rolhordeur plisse Luxe horren en hordeuren op maat Plisse hordeur raamdeur Volledig op maathorren aanvragen raamhorren deurhor artdeco Plissehordeur vliegenramen

ingemeten Insectenwering Lansingerland inzethor Rolhor zorgeloos horren Deurrolhor hordeur vliegenramen artdeco ventileren informatie Plissehordeur rolhorren binnenzonwering insectenwering Rolhordeur muggendeur horgaas fikszo hordeuren flex-colors product vliegenraam plisse; raamhorren maree vliegen horren voorzethor flexcolors aanvragen Plisse hordeur rolhor deuren horren deurhor Inzethor ramen hor vliegendeuren Vouwhordeur vliegendeur mug Hor Volledig op maathorren Raamrolhor Plisseraam Raamplisse deurhorren vouwhordeur muggen garantie raamdecoratie Inklemhor muggenraam collectie rolhor wespen Plisséhordeur innovatie Horren hordeur deurhor zonhor plisse Hordeur hor Luxe horren en hordeuren op maat horlamellen raamdeur ramen plisse

horren Lansingerland zonhor garantie Raamrolhor raamdecoratie rolhorren hor product Vouwhordeur vliegenramen Rolhordeur Luxe horren en hordeuren op maat fikszo muggenraam Inklemhor plisse vouwhordeur deuren wespen horren Volledig op maathorren Plisséhordeur ventileren hordeur informatie zorgeloos Raamplisse Insectenwering hordeur horlamellen binnenzonwering collectie horgaas Plissehordeur plisse mug deurhor Rolhor hor artdeco ramen vliegendeur horren rolhor insectenwering plisse; Plisseraam raamdeur raamhorren Deurrolhor vliegendeuren ramen flex-colors voorzethor rolhor Hor maree Inzethor aanvragen deurhorren vliegen Hordeur deurhor muggendeur ingemeten Plisse hordeur flexcolors inzethor innovatie Horren muggen vliegenraam hordeuren

vliegenramen zonhor plisse deurhor vliegen vliegendeuren Hordeur mug Raamplisse zorgeloos artdeco hordeur garantie hordeuren informatie raamdecoratie deuren aanvragen inzethor Rolhor flex-colors Hor horlamellen Rolhordeur plisse innovatie Horren ramen hor fikszo Plisseraam Inklemhor horren muggenraam plisse; Raamrolhor hordeur Plisse hordeur Lansingerland horgaas collectie horren Plisséhordeur insectenwering deurhorren ventileren vliegenraam horren rolhorren muggendeur vouwhordeur maree ingemeten flexcolors Luxe horren en hordeuren op maat raamdeur muggen hor raamhorren vliegendeur Insectenwering ramen binnenzonwering rolhor wespen Volledig op maathorren Vouwhordeur voorzethor rolhor Plissehordeur Deurrolhor deurhor Inzethor product

raamhorren hor hordeur garantie Luxe horren en hordeuren op maat vouwhordeur vliegendeur product plisse hor binnenzonwering vliegendeuren zorgeloos Hordeur raamdecoratie ingemeten Vouwhordeur Deurrolhor deurhor rolhor deuren Inzethor rolhorren voorzethor ramen Raamrolhor plisse horlamellen insectenwering horren deurhorren rolhor Plisseraam Plisséhordeur horren informatie vliegen Lansingerland aanvragen Raamplisse flex-colors horgaas ramen wespen Rolhordeur inzethor zonhor vliegenraam deurhor maree hordeuren muggen innovatie Horren Rolhor muggenraam hordeur collectie Inklemhor Insectenwering ventileren fikszo plisse; flexcolors mug Hor muggendeur horren Volledig op maathorren vliegenramen artdeco Plisse hordeur Plissehordeur raamdeur

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd