hordeuren deurhor Rolhor Plisseraam Vouwhordeur binnenzonwering Plisse hordeur flex-colors deurhorren artdeco Volledig op maathorren plisse Plissehordeur zorgeloos muggendeur ingemeten Raamrolhor Luxe horren en hordeuren op maat wespen raamdeur vliegen Raamplisse raamhorren rolhor collectie horren raamdecoratie hor hordeur product hor plisse; inzethor flexcolors voorzethor deurhor Inklemhor ramen maree rolhor horlamellen deuren vliegendeur Plisséhordeur plisse horren hordeur Rolhordeur innovatie Horren vliegendeuren horren Insectenwering ramen muggen rolhorren muggenraam informatie Hordeur Inzethor insectenwering ventileren mug Lansingerland zonhor vliegenraam Hor aanvragen horgaas vliegenramen fikszo garantie Deurrolhor vouwhordeur

garantie Luxe horren en hordeuren op maat Deurrolhor zorgeloos vliegenramen Raamplisse rolhorren flexcolors horgaas Vouwhordeur horren rolhor hor insectenwering hordeuren horren zonhor Hordeur Rolhordeur vliegenraam maree informatie Lansingerland artdeco Plisseraam ramen vliegendeuren aanvragen product vliegen flex-colors raamdeur plisse Rolhor muggenraam hor hordeur vliegendeur deurhorren Volledig op maathorren deurhor horlamellen deurhor innovatie Horren Plissehordeur muggendeur muggen ventileren raamdecoratie plisse deuren ingemeten horren mug Inzethor plisse; fikszo vouwhordeur rolhor Inklemhor Plisse hordeur Plisséhordeur collectie wespen Hor Insectenwering binnenzonwering inzethor raamhorren hordeur ramen voorzethor Raamrolhor

Raamrolhor plisse ramen horren horren Inzethor fikszo garantie Plisse hordeur zorgeloos artdeco plisse; vliegen rolhorren vliegenraam horgaas flexcolors deurhorren vouwhordeur Plisseraam Deurrolhor Plissehordeur flex-colors vliegenramen collectie rolhor ingemeten hor Vouwhordeur muggenraam aanvragen voorzethor hor deurhor Inklemhor insectenwering hordeur raamhorren raamdeur muggendeur Lansingerland hordeuren Hordeur innovatie Horren Rolhordeur zonhor Volledig op maathorren informatie Raamplisse Insectenwering ventileren maree vliegendeur hordeur Rolhor Luxe horren en hordeuren op maat raamdecoratie vliegendeuren horren plisse wespen binnenzonwering inzethor mug muggen product deuren horlamellen Plisséhordeur rolhor deurhor ramen Hor

vliegendeur product rolhor inzethor raamdeur aanvragen raamhorren ramen deurhor plisse; Volledig op maathorren horgaas ventileren hor plisse hor deurhorren Rolhor fikszo Inklemhor maree Deurrolhor rolhorren Vouwhordeur zonhor horlamellen hordeur Raamrolhor mug vliegenramen deurhor Plisséhordeur hordeuren artdeco vouwhordeur horren ingemeten vliegen flexcolors raamdecoratie informatie plisse ramen binnenzonwering vliegendeuren vliegenraam Luxe horren en hordeuren op maat Hordeur wespen muggen Plisse hordeur Raamplisse zorgeloos muggenraam rolhor horren insectenwering flex-colors voorzethor deuren Lansingerland Plisseraam hordeur Rolhordeur muggendeur garantie Inzethor innovatie Horren Plissehordeur horren Insectenwering collectie Hor

hor horgaas hordeuren deurhor Lansingerland ramen Deurrolhor deuren aanvragen vliegenraam horren vliegenramen artdeco vouwhordeur plisse flexcolors fikszo Plisséhordeur Plisse hordeur vliegen voorzethor inzethor hordeur maree product mug horlamellen binnenzonwering hordeur Rolhor zorgeloos Plisseraam raamhorren ingemeten plisse; horren collectie plisse vliegendeuren flex-colors Hordeur ventileren Insectenwering raamdeur zonhor Raamplisse insectenwering innovatie Horren Plissehordeur Luxe horren en hordeuren op maat raamdecoratie ramen Hor garantie muggenraam horren rolhor Raamrolhor hor Inklemhor wespen rolhorren informatie muggendeur Vouwhordeur muggen Rolhordeur deurhorren vliegendeur rolhor deurhor Inzethor Volledig op maathorren

zorgeloos Hordeur Inzethor plisse plisse innovatie Horren horgaas rolhor informatie Inklemhor deuren fikszo hor vliegendeur muggendeur ramen product deurhor hor horren flex-colors Plissehordeur vliegenraam muggen ramen deurhorren ingemeten voorzethor horren Volledig op maathorren wespen deurhor rolhor raamdecoratie maree vouwhordeur vliegendeuren hordeur Deurrolhor binnenzonwering vliegen Raamrolhor muggenraam zonhor Plisséhordeur Raamplisse hordeuren horlamellen mug Lansingerland Vouwhordeur artdeco Rolhor Plisse hordeur rolhorren raamhorren insectenwering collectie ventileren hordeur flexcolors inzethor Insectenwering Luxe horren en hordeuren op maat Plisseraam aanvragen Hor garantie Rolhordeur plisse; raamdeur vliegenramen horren

artdeco vliegendeur ingemeten Inzethor horgaas Lansingerland hordeur binnenzonwering Insectenwering deurhorren deurhor raamhorren horren insectenwering product Deurrolhor flexcolors zorgeloos hordeur rolhorren plisse flex-colors Plisseraam Volledig op maathorren fikszo Plisse hordeur Plissehordeur hor hordeuren aanvragen Rolhor vliegenramen ramen muggen deurhor muggenraam horren Hordeur Plisséhordeur Inklemhor mug deuren vliegenraam Vouwhordeur Raamplisse horlamellen raamdecoratie garantie collectie Luxe horren en hordeuren op maat ventileren rolhor ramen Hor plisse; vliegen voorzethor vliegendeuren vouwhordeur raamdeur informatie rolhor Raamrolhor maree horren plisse Rolhordeur zonhor hor muggendeur inzethor wespen innovatie Horren

wespen horren hordeuren horren Luxe horren en hordeuren op maat Rolhor flexcolors hor vliegenramen product Rolhordeur vliegendeuren raamdeur vouwhordeur ingemeten deuren raamdecoratie rolhorren ventileren Volledig op maathorren inzethor Inklemhor Raamrolhor hor Vouwhordeur horlamellen fikszo Plisse hordeur horgaas Insectenwering garantie Plissehordeur raamhorren deurhor collectie insectenwering Plisséhordeur ramen flex-colors hordeur rolhor plisse; deurhorren muggenraam innovatie Horren binnenzonwering Hordeur ramen horren muggendeur muggen deurhor voorzethor zonhor artdeco zorgeloos aanvragen Lansingerland Hor plisse rolhor vliegendeur informatie vliegen hordeur Inzethor maree Deurrolhor Raamplisse vliegenraam plisse mug Plisseraam

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd