Plisseraam hor plisse raamdecoratie vliegendeur ramen Rolhor Plisséhordeur vliegendeuren ramen zorgeloos binnenzonwering Volledig op maathorren vliegenraam maree rolhor Raamrolhor deuren deurhor Plisse hordeur Vouwhordeur raamhorren ventileren mug plisse Deurrolhor muggen Rolhordeur horlamellen hordeuren inzethor informatie Plissehordeur rolhor muggenraam insectenwering voorzethor Inklemhor innovatie Horren wespen Luxe horren en hordeuren op maat Hordeur vliegenramen muggendeur product Inzethor hor vouwhordeur Lansingerland Insectenwering deurhorren deurhor collectie fikszo flex-colors garantie horren zonhor horren horgaas aanvragen hordeur rolhorren plisse; flexcolors vliegen horren artdeco Hor raamdeur Raamplisse ingemeten hordeur

Rolhordeur deuren product horren Luxe horren en hordeuren op maat flex-colors muggenraam Raamrolhor aanvragen inzethor rolhorren horren zonhor deurhorren hordeur Rolhor deurhor vliegen binnenzonwering vliegendeuren Lansingerland vouwhordeur ventileren wespen Vouwhordeur Raamplisse raamdecoratie muggen Inklemhor informatie raamhorren rolhor garantie maree vliegenraam Deurrolhor Hor Hordeur horlamellen mug insectenwering Insectenwering Plissehordeur ramen Plisséhordeur hordeur Inzethor horren hor Plisse hordeur rolhor horgaas fikszo plisse Volledig op maathorren vliegendeur hordeuren ingemeten raamdeur ramen artdeco hor collectie muggendeur zorgeloos plisse vliegenramen deurhor voorzethor innovatie Horren flexcolors Plisseraam plisse;

horren Lansingerland maree wespen Volledig op maathorren garantie deurhor Rolhordeur deurhor muggen vouwhordeur rolhorren raamhorren vliegenraam zonhor innovatie Horren binnenzonwering aanvragen muggendeur fikszo horren hor Inzethor horgaas deurhorren raamdeur collectie Raamrolhor ventileren plisse horren Luxe horren en hordeuren op maat plisse informatie horlamellen deuren inzethor zorgeloos Plisseraam ramen vliegendeuren ramen hordeur Rolhor Insectenwering Hor hordeuren rolhor Vouwhordeur Hordeur artdeco vliegen vliegendeur raamdecoratie product vliegenramen Deurrolhor Raamplisse Plisséhordeur mug Inklemhor insectenwering rolhor flexcolors ingemeten Plisse hordeur Plissehordeur hor hordeur voorzethor plisse; muggenraam flex-colors

garantie Inklemhor horren Insectenwering hordeur wespen muggendeur vliegenraam zonhor Volledig op maathorren plisse Raamplisse flex-colors deuren insectenwering Vouwhordeur Rolhordeur product rolhor Plisseraam vouwhordeur Lansingerland informatie vliegendeur zorgeloos hordeur plisse; vliegenramen mug vliegen horlamellen ingemeten Deurrolhor aanvragen rolhorren Rolhor muggen Plissehordeur muggenraam flexcolors horren Luxe horren en hordeuren op maat fikszo innovatie Horren raamdecoratie ventileren deurhorren voorzethor hor plisse artdeco rolhor raamhorren Inzethor ramen raamdeur inzethor horren Plisséhordeur hor ramen binnenzonwering Hordeur vliegendeuren horgaas deurhor Raamrolhor Plisse hordeur maree hordeuren collectie Hor deurhor

plisse flex-colors raamdecoratie Deurrolhor innovatie Horren Inklemhor hordeur Plisse hordeur garantie inzethor artdeco plisse ramen deuren ramen vliegendeuren Raamplisse collectie hordeuren raamhorren rolhorren aanvragen rolhor insectenwering horlamellen horgaas rolhor Inzethor wespen Rolhordeur maree deurhor vliegenramen Luxe horren en hordeuren op maat hordeur zonhor Plisseraam zorgeloos vliegen fikszo flexcolors Insectenwering plisse; product Hordeur vouwhordeur hor Vouwhordeur vliegenraam horren hor ingemeten mug deurhorren deurhor Lansingerland muggenraam raamdeur muggendeur muggen binnenzonwering Volledig op maathorren horren informatie horren Rolhor Raamrolhor ventileren Plissehordeur Hor voorzethor vliegendeur Plisséhordeur

rolhorren flexcolors ingemeten hor plisse Rolhordeur Inzethor innovatie Horren ramen deurhor Plisseraam zonhor horren Volledig op maathorren insectenwering Insectenwering muggendeur horlamellen artdeco horren Plisse hordeur raamhorren deurhor wespen inzethor collectie vliegen Deurrolhor mug Plissehordeur raamdeur Plisséhordeur informatie horren product Rolhor muggen vliegenramen aanvragen garantie zorgeloos binnenzonwering Lansingerland rolhor voorzethor vliegendeur fikszo deuren flex-colors horgaas hor maree hordeur hordeur deurhorren Hor Raamrolhor Raamplisse plisse; rolhor plisse raamdecoratie hordeuren vliegenraam Inklemhor Luxe horren en hordeuren op maat ventileren muggenraam ramen Vouwhordeur vouwhordeur Hordeur vliegendeuren

horren Hordeur horren Luxe horren en hordeuren op maat vouwhordeur horgaas deurhorren muggen rolhor artdeco deurhor Deurrolhor ramen hor vliegenraam rolhorren Insectenwering vliegenramen zonhor fikszo rolhor innovatie Horren Hor Plisseraam hordeur raamdecoratie hordeur inzethor Plisse hordeur raamdeur Raamplisse collectie Rolhordeur ventileren vliegendeur deuren muggenraam Rolhor flexcolors raamhorren horlamellen informatie vliegendeuren ingemeten aanvragen plisse insectenwering hordeuren hor zorgeloos deurhor Inklemhor Plisséhordeur wespen muggendeur garantie voorzethor Lansingerland Raamrolhor Plissehordeur maree plisse product Volledig op maathorren plisse; flex-colors mug ramen Inzethor binnenzonwering Vouwhordeur vliegen horren

ramen insectenwering Volledig op maathorren Plisse hordeur fikszo raamdecoratie vliegendeuren muggen hordeur raamhorren Rolhor vliegenramen horgaas product innovatie Horren deurhor Inzethor flexcolors plisse wespen zorgeloos Lansingerland Rolhordeur aanvragen Inklemhor informatie artdeco collectie horren Plisséhordeur hor ventileren muggenraam horren Luxe horren en hordeuren op maat ramen deuren voorzethor vliegen vliegenraam Vouwhordeur Plissehordeur Raamplisse Insectenwering rolhor vliegendeur Deurrolhor deurhor maree horlamellen Raamrolhor plisse; hordeur Hordeur plisse rolhorren Plisseraam ingemeten deurhorren rolhor flex-colors inzethor binnenzonwering zonhor mug hordeuren vouwhordeur Hor raamdeur hor garantie horren muggendeur

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd