fikszo garantie Plisséhordeur Lansingerland vouwhordeur deurhor ingemeten Volledig op maathorren rolhor flex-colors insectenwering rolhorren muggen Hor ramen mug raamhorren deurhorren muggendeur flexcolors horren hor ramen horgaas hordeur inzethor hordeur zorgeloos vliegenramen hordeuren plisse Luxe horren en hordeuren op maat artdeco raamdecoratie innovatie Horren maree Plissehordeur horren raamdeur voorzethor Deurrolhor horren wespen plisse; Vouwhordeur Plisseraam Raamrolhor aanvragen horlamellen deuren hor Plisse hordeur ventileren collectie Rolhordeur rolhor Raamplisse Hordeur product deurhor binnenzonwering plisse Inklemhor vliegenraam Rolhor informatie Insectenwering vliegendeur vliegendeuren Inzethor vliegen muggenraam zonhor

product garantie vliegenraam plisse hordeur artdeco voorzethor Raamrolhor Raamplisse aanvragen innovatie Horren maree Vouwhordeur Deurrolhor collectie ramen informatie mug deurhor hordeur inzethor Hordeur deuren raamdeur insectenwering vliegendeur muggen horlamellen rolhorren Luxe horren en hordeuren op maat binnenzonwering deurhor plisse; ramen vliegen Plisseraam rolhor ventileren Plisséhordeur Rolhordeur hordeuren fikszo horren vliegenramen raamhorren muggendeur hor hor rolhor flexcolors horren vouwhordeur deurhorren plisse zorgeloos vliegendeuren Lansingerland ingemeten muggenraam horgaas zonhor Inzethor Volledig op maathorren Rolhor Plisse hordeur Insectenwering horren Hor Inklemhor Plissehordeur raamdecoratie wespen flex-colors

Inklemhor Rolhordeur Raamrolhor deurhorren Plisse hordeur Deurrolhor garantie raamhorren horren Raamplisse Plissehordeur plisse ramen product ventileren Plisséhordeur vliegendeuren muggendeur plisse Luxe horren en hordeuren op maat vouwhordeur Hor flexcolors innovatie Horren vliegenramen hor ingemeten ramen mug wespen deurhor informatie Lansingerland deurhor horgaas raamdecoratie Plisseraam rolhor hor hordeur Insectenwering horren collectie muggenraam horlamellen maree rolhorren vliegenraam flex-colors hordeuren vliegendeur Inzethor voorzethor horren deuren inzethor rolhor insectenwering plisse; aanvragen binnenzonwering zorgeloos Rolhor Vouwhordeur zonhor fikszo Volledig op maathorren vliegen muggen hordeur raamdeur Hordeur artdeco

Deurrolhor raamhorren plisse informatie horren Plisse hordeur ingemeten mug horgaas maree Raamplisse plisse vliegendeur Plissehordeur deuren Rolhor raamdecoratie Raamrolhor flex-colors plisse; Insectenwering binnenzonwering Inklemhor hordeur horren voorzethor hordeur vliegenramen deurhor Hor Lansingerland raamdeur innovatie Horren artdeco Plisseraam vliegendeuren wespen fikszo garantie product Plisséhordeur collectie flexcolors muggenraam muggen inzethor rolhorren Luxe horren en hordeuren op maat hor ramen ramen Volledig op maathorren hor Hordeur insectenwering horlamellen rolhor Inzethor aanvragen hordeuren rolhor zorgeloos zonhor Rolhordeur deurhorren horren vliegen vouwhordeur deurhor Vouwhordeur ventileren vliegenraam muggendeur

collectie fikszo deuren Rolhordeur Vouwhordeur zorgeloos hordeuren Insectenwering plisse; hor garantie mug raamhorren plisse Plisse hordeur vouwhordeur flexcolors deurhorren wespen innovatie Horren aanvragen raamdeur zonhor muggenraam vliegendeuren voorzethor Deurrolhor Hordeur Rolhor horren muggen maree Inzethor flex-colors horlamellen inzethor insectenwering Plisseraam horren raamdecoratie rolhor vliegenramen Plisséhordeur Hor ingemeten horren hordeur vliegen deurhor plisse binnenzonwering vliegenraam Raamplisse rolhorren Lansingerland deurhor Plissehordeur hor Luxe horren en hordeuren op maat product Raamrolhor vliegendeur Volledig op maathorren rolhor ventileren ramen hordeur informatie ramen artdeco horgaas Inklemhor muggendeur

product deurhorren flexcolors raamdeur Plisseraam zorgeloos plisse vliegendeuren ingemeten hordeur muggenraam mug vliegenraam deuren raamdecoratie deurhor ramen flex-colors fikszo Raamrolhor horgaas informatie artdeco deurhor zonhor horren collectie Lansingerland ventileren horren garantie aanvragen Plissehordeur muggendeur binnenzonwering muggen Hor raamhorren vliegendeur Volledig op maathorren ramen rolhor Plisse hordeur hor Insectenwering Hordeur vliegen horlamellen Inklemhor vliegenramen Raamplisse vouwhordeur rolhor Luxe horren en hordeuren op maat Rolhordeur maree wespen rolhorren Vouwhordeur plisse inzethor innovatie Horren Inzethor plisse; Deurrolhor hordeuren Plisséhordeur Rolhor horren hor insectenwering voorzethor hordeur

collectie vliegenraam Plisseraam plisse vouwhordeur rolhor Volledig op maathorren fikszo Hordeur vliegenramen Luxe horren en hordeuren op maat artdeco deuren hor Inzethor product aanvragen hordeur maree deurhor Inklemhor zonhor mug wespen horren muggenraam inzethor Rolhordeur raamhorren Raamrolhor informatie Lansingerland ramen Rolhor ingemeten Plissehordeur vliegendeur rolhor ventileren vliegendeuren voorzethor muggen hordeuren Raamplisse horlamellen rolhorren muggendeur plisse hor Plisséhordeur binnenzonwering Plisse hordeur flexcolors innovatie Horren Insectenwering Vouwhordeur raamdecoratie horren zorgeloos horren hordeur raamdeur deurhor garantie vliegen Hor insectenwering plisse; flex-colors horgaas ramen Deurrolhor deurhorren

raamdeur Deurrolhor hordeur flexcolors wespen Rolhor vliegendeur horlamellen Plissehordeur Volledig op maathorren innovatie Horren deuren rolhor vliegendeuren Inklemhor vouwhordeur Hordeur informatie vliegenraam Plisseraam raamdecoratie ramen voorzethor mug hor Lansingerland aanvragen zonhor Insectenwering horren garantie muggendeur muggen ventileren plisse horren Plisse hordeur Raamrolhor hor fikszo horren Inzethor Plisséhordeur rolhor muggenraam ingemeten horgaas binnenzonwering maree Hor deurhor insectenwering ramen collectie plisse; rolhorren hordeur Vouwhordeur artdeco vliegenramen Rolhordeur raamhorren product deurhor inzethor Raamplisse plisse hordeuren deurhorren Luxe horren en hordeuren op maat vliegen flex-colors zorgeloos

Voorwaarden1. Definities


a. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.


a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
b. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
c. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen.


a. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens.
b. Overeenkomsten kunnen alleen tot stand komen door een schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtnemer. Indien tegen een schriftelijke opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtgever, zijn partijen gebonden aan de inhoud van de opdrachtbevestiging.
c. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer moet worden uitgevoerd gelden steeds bij benadering en zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
d. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekend sommatieschrijven van de opdrachtgever.
e. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

4. Aansprakelijkheid.


a. Behoudens aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht.
c. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

5. Overmacht.


a. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
b. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
c. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand,uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten.

6. Betaling.


a. De opdrachtgever dient de honorering met verrekening van meerwerk, voorschotten, kosten en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen op eerste verzoek van de opdrachtnemer te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist en is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd, voor elke maand of gedeelte daarvan gedurende welke betaling uitblijft.
b. Onverminderd het recht op schadevergoeding komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de achterstallige hoofdsom met een minimum van € 250 excl BTW en zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar.
c. Opdrachtnemer heeft het recht opdrachtgever te verzoeken om een eenmalig of periodiek voorschot.

7. Toepasselijk recht.


Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

8. Geschillen.


Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd